جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سوم ❤️ تساوی کسرها با پاسخجواب صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 52 و کاردرکلاس صفحه 53 و تمرین صفحه 54 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت تساوی کسرها از فصل ۳ عددهای کسری را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ ریاضی سوم

گام به گام صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سومگام به گام صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سوم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 52 ریاضی سوم داریم :

1ـ یک مربّع روی کاغذ بکشید و دور آن را قیچی کنید. با تا کردن، مربع را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. یک قسمت آن را رنگ کنید. با تا کردن مجدد، هر قسمت مربع را نیز به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید. حالا مربع شما به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ چند قسمت آن رنگی است؟ چه کسری از آن رنگ شده است؟ یک تساوی کسری بنویسید.

پاسخ در شکل زیر :

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

2ـ برای هر شکل یک کسر بنویسید.

توضیح دهید که چرا این کسرها مساوی اند.
زیرا هیچ فرقی در مقدار آن نمی کند و فقط قسمت های آن بیشتر می شود و همه باهم برابرند.

جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

3ـ با استفاده از نتیجه ی فعّالیت بالا برای هر ردیف از شکل ها یک تساوی کسر بنویسید.

جواب سوال ۳ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

4ـ با استفاده از شکل زیر تساوی کسرها را کامل کنید.

جواب سوال ۴ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ریاضی سوم

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی سوم

در ادامه با حل سوالات صفحه 53 ریاضی سوم دبستان داریم :

1ـ با توجه به شکل ها، برای هر کدام یک کسر بنویسید.

جواب سوال ۱ کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی سوم

به جای ۳/۳ یا ۴/۴ چه عددی می توانیم بنویسیم؟ عدد ۱
چرا؟ چون هر کسری که عدد صورت با عدد مخرج باهم مساوی باشد برابر ۱ است.

2ـ آیا سطح رنگ شده در هر دو شکل برابر است؟ بله چرا؟ زیرا در هر دو کسر نصف آن یعنی ۲/۴ رنگ شده است.

جواب سوال ۲ کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی سوم

انجام بده : کدام دایره به ۴ قسمت مساوی تقسیم شده است؟ چرا؟

با باز کردن دهانه ی پرگار به اندازه ی ۲ سانتیمتر، دایره ای به شعاع ۲ سانتی متر رسم کنید. آن را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید.

جواب انجام بده صفحه ۵۳ ریاضی سوم

همچنین بخوانید : جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم

جواب تمرین صفحه ۵۴ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 54 ریاضی پایه سوم داریم :

1ـ با رسم شکل نشان دهید:

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۴ ریاضی سوم

2ـ برای شکل رو به رو ۳ کسر مساوی بنویسید.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۴ ریاضی سوم

3ـ با کامل کردن شکل نشان دهید که ۶/۱۴ = ۳/۷ است.

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵۴ ریاضی سوم

کامل کن : عقربه ی بزرگ ساعت به اندازه ی ۱۰ دقیقه حرکت کرده است. مسیر حرکت عقربه ی بزرگ رنگ شده است. این شکل یک زاویه را نشان می دهد.

در شکل رو به رو، باز شدن قیچی را نیز می توان با یک زاویه نشان داد. مثلث چند زاویه دارد؟

جواب کامل کن صفحه ۵۴ ریاضی سوم

همچنین بخوانید : جواب حل مسئله صفحه ۴۴ ریاضی سوم

☑️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۵۲ و کاردرکلاس صفحه ۵۳ و تمرین صفحه ۵۴ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب