جواب درس ۲ تاریخ یازدهم انسانیجواب درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی : گام به گام درس دوم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 2 روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک از فصل اول تاریخ شناسی در صفحه های ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۷ و ۱۸ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی

گام به گام درس ۲ تاریخ (۲) یازدهم انسانیگام به گام درس ۲ تاریخ (۲) یازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ و ۲ صفحه ۱۳ تاریخ انسانی یازدهم

فعالیت 1 صفحه ی 13 فکر کنیم و پاسخ دهیم
در درس اول آموختید که یک کارآگاه برای روشن شدن ابعاد یک جرم نیازمند شواهد و مدارکی است. به نظر شما آیا كارآگاه بعد از یافتن هر نوع مدرک و سندی آن ها را به یک باره تأیید می کند یا آن ها را دقیقاً مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد؟ مثلاً برخی از مدارک را به آزمایش گاه می فرستد، یا اثر انگشت را مورد بررسی قرار می دهد و ده ها اقدام دیگر… .
 به نظر شما تا چه میزان این اقدامات ضروری و با اهمیت است؟ بحث کنید.

خیر یکی از وظایف کارها بررسی مدارک و تایید مدارک موثق و درست می باشد.

بسیار مهم است چون اثبات یک اتهام در گرو مدارک مستدل است و اگر در این زمینه کم کاری شود و بی گناه گناهکار می شود و گناهکار آزاد می باشد.

فعالیت ۲ : تأمل و تبیین کنیم
فرض کنید خبری را در رسانه ای و یا از زبان برخی از افراد می شنوید و یا می خوانید. این خبر ممکن است یک مسئله ی اقتصادی، فرهنگی و یا موضوع دیگری باشد. آیا به محض شنیدن یا خواندن خبر آن را می پذیرید و یا آن که در پذیرفتن آن تأمل و درنگ می کنید؟

چه كارهایی برای تشخیص درستی و نادرستی این خبر انجام می دهید؟ آن ها را فهرست نمایید.

خیر نباید سریعا مورد پذیرش قرار گیرد و باید در این زمینه بررسی انجام داد و صحت خبر را مطمئن شویم از جمله کارهایی که به ما کمک میکند.

الف) آیا خبر با عقل جور در میآید ب ) مقایسه با سایر منابع ج) رجوع کردن به منابع دیگر خبری د) پرسیدن از افراد مطلع

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۴ تاریخ انسانی یازدهم

بررسی شواهد و مدارک، تأمل کنید.
این متن از كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اثر علی بن حسین مسعودی، مورخ بزرگ قرن چهارم است. آن را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
«خاطر ما به سفر و بادیه پیمایی، به دریا و خشكی مشغول بود كه بدایع ملل را به مشاهده دریابیم و ویژگی های سرزمین را از طریق مشاهده و رؤیت توانستیم ببینیم. چنان كه دیار سند و زنگ و … چین و… را درنوردیدیم و شرق و غرب را پیمودیم. گاهی به اقصای خراسان و زمانی در قلب ارمنستان و آذربایجان و ارّان و … بودیم. روزگاری به عراق و زمانی به شام بودیم كه سیر من در آفاق و سرزمین ها چون سیر خورشید در مراحل اشراق بود.»
در جای دیگر می نویسد: «و آن كه در وطن خویش بماند و به اطلاعاتی كه از سرزمین خود گرفته قناعت كند با كسی كه عمر خود را به جهان گردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول گرفته، برابر نتواند بود» (مروج الذهب، ج 1، ص 2 – 4)

1- با تأمل در متن بگویید به نظر شما مشاهده ی مستقیم سرزمین ها و دریافت اخبار از سرچشمه های اصلی آن در تاریخ نگاری چه اهمیتی دارد؟
2- درباره ی مضمون پاراگراف دوم باهم گفت و گو كنید و دلایل خود را در تأیید یا رد نظر نویسنده متن بیان نمایید.

بسیار مهم می باشد چون برای مورخان دست اول بودن خبر یعنی مشاهده کردن راوی برای شان بسیار حائز اهمیت است.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۵ تاریخ انسانی یازدهم

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر از تاریخ بیهقی است. آن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
«و اخبار گذشته را در دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند و شرط آن است که گوینده باید که ثقه و راست گوی باشد و نیز «خرد» گواهی دهد که آن خبر درست است … و کتاب هم چنان است که هر چه خوانده اید از اخبار که خرد آن را رد نکند شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را بشنوند و فراستانند … و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند و سخت اندک است عدد ایشان، و ایشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند ..» 
(بیهقی، تاریخ بیهقی، ص 637 – 638)

1- به نظر شما از نظر بیهقی عقل و خرد انسان چه نقشی در تشخیص اصالت و اعتبار یک خبر دارد؟

۱) یکی از مهمترین معیارهای سنجش میداند از نظر او مغایرت عقل با روایت تاریخی دلیل محکمی بر نادرستی آن

2- بیهقی درباره نقش خردمندان در تأیید و رد اخبار چه دیدگاهی دارد؟ 

۲) از نظر بیهقی اخباری که از سوی خردمندان ارائه میشود مغایرتی با عقل ندارد اما انسان های که تفکر و تعلم پایینی دارند امکان بیان سخنان نامعقول زیاد است

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۷ تاریخ انسانی یازدهم

بحث و گفت و گو
1- به نظر شما کدام یک از معیارها و ملاک های سنجش اخبار و اسناد تاریخی کارایی بیش تری دارد؟ چه دلیلی برای اثبات سخن خود دارید؟

مطابقت با عقل، پیش شرط نقد و بررسی یک خبر تاریخی است و در مرحله بعد، اگر سنجش درستی خبر با بافته های علوم
تجربی و انسانی و تحقیقات باستان شناسی ممکن باشد، معتبر ترین منبع محسوب می شوند.

2- مهم ترین نتایج اعتبار سنجی منابع تاریخی چیست؟ بحث و استدلال کنید.

۱- بافتن منابع، استاد و شواهد موثق و با اصالت برای درک یک واقعه تاریخی
۲- کنار گذاشتن اخبار غلط و نادرست و دقت در استفاده از روابات کم اعتبار
۳- پی بردن به افکار و اندیشه های نویسندگان و زمینه های نگارش اثر
۴- گشوده شدن افق نو در پژوهش های تاریخی

جواب فعالیت ۶ و ۷ صفحه ۱۸ تاریخ انسانی یازدهم

1- به سه گروه تقسیم شوید و هر کدام در مورد یکی از روش های تاریخ نگاری بحث و بررسی کنید. مثلاً کسانی که در گروه تاریخ نگاری روایی هستند درباره امتیازات این روش دلایلی را فهرست کنند.

2- شما با مطالعه ی این سه روش تاریخ نگاری، کدام یک را ترجیح می دهید؟ درباره دیدگاه و نظر خود چه استدلالی دارید؟

بحث و گفت و گو
از نظر شما روش سال شماری و روش موضوع محوری چه امتیازاتی نسبت به یک دیگر دارند؟ بحث و گفت و گو کنید.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۸ درس دوم تاریخ انسانی یازدهم

1- سنجش اعتبار و نقد روایت کننده چرا و چگونه صورت می گیرد؟

۱) چون برای پژوهشگران و مورخان روایت کننده بسیار مهم است آنها ویژگی های هویتی، گرایش فکری، مذهبی و سیاسی ، سطح علم او را بررسی میکنند و همچنین علايق راوی را نیز مد نظر میگیرند تا کشف کنند چرا خبر را تقل کرده است و همچنین محل زندگی و فاصله آن تا محل رخداد برای آنها مهم است تا متوجه شوند خود او خبر را نقل کرده است یا خیر

2- سه مورد از معیارهای سنجش اعتبار منابع تاریخی را توضیح دهید.

۲) الف) مطاليق بودن با عقل ب ) مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ج) بررسی گزارش ها بر اساس زمان و مکان

3- روش تاریخ نگاری روایی و ترکیبی را مقایسه کنید.

۳) تاریخ نگاری ترکیبی به صورتی است که مورخ منابع زیادی را در رابطه با یک رخداد بررسی میکند و در نهایت چکیده و وجه اشتراک آنها را در غالب به نوشته بیان مینماید بدون ذکر منابع در این نوع تاریخ نگاری برخی جزییات حذف میشوند اما در تاریخ روایی مورخ روایت های مختلف از یک حادثه را با ذکر منابع بیان میکند در واقع این تاریخ نگاران بدون هیچ نظری و دیدگاهی روایت های مختلف را بیان مینمایند

4- مهم ترین نمایندگان تاریخ نگاری تحلیلی و ترکیبی را نام ببرید.

۴) تاریخ نگاری تحلیلی: تاریخ بیهقی، مروج الذهب، تجارب الأمم ابو علی مسکویه تاریخ نگاری ترکیبی: بلاذری با کتاب فتوح البلدان و دینوری نویسنده اخبار الطوال

⚡️ اگر سوالی در رابطه با جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس ۲ تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب