متن و ترجمه آهنگ Clean از Taylor Swiftمتن و ترجمه آهنگ Clean از Taylor Swift ، تکست و معنی اهنگ کلین به معنای پاک از تیلور سویفت

Lyrics and Translation Music Taylor Swift Clean

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Clean از Taylor Swift ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Dear John از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ Clean از Taylor Swiftمتن و ترجمه آهنگ Clean از Taylor Swift

متن و معنی اهنگ Clean از Taylor Swift

[Verse 1]

The drought was the very worst (Oh-oh, oh-oh)
خشکسالی به نهایت خودش رسیده بود

When the flowers that we’d grown together died of thirst
وقتی گل هایی که با هم پرورش داده بودیم از بی آبی پژمرده شدن

It was months and months of back and forth (Oh-oh, oh-oh)
ماه ها از جلو و عقب بردن (خاطراتمان) گذشته بود

You’re still all over me
هنوز تمام وجودم را

Like a wine-stained dress I can’t wear anymore
مثل لباس سفیدی که لکه شده و دیگه نمیشه پوشید دربرگرفته ای

[Pre-Chorus 1]

Hung my head as I lost the war
وقتی جنگ را میباختم، سرم را بالا گرفتم

And the sky turned black like a perfect storm
و وقتی که آسمان به شکل طوفانی سهیم تیره میشد

[Chorus]

Rain came pouring down
باران درحال باریدن بود

When I was drowning, that’s when I could finally breathe
وقتی داشتم خفه میشدم، زمانی بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And by morning
و تا صبح

Gone was any trace of you, I think I am finally clean
همه ردپاهایت پاک شده بودند، فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

(Oh, oh, oh, oh)
اوه، اوه، اوه، اوه

[Verse 2]

There was nothing left to do (Oh-oh, oh-oh)
کار دیگه ای از دستم برنمیومد (اوه، اوه، اوه، اوه)

When the butterflies turned to
وقتی پروانه هایی که

Dust that covered my whole room
کل اتاقم را پرکرده بودند به خاکستر تبدیل شدند

So I punched a hole in the roof (Oh-oh, oh-oh)
پس سوراخی توی سقف اتاقم باز کردم (اوه، اوه، اوه، اوه)

Let the flood carry away all my pictures of you
گذاشتم جریان آب تمام تصویرهایی که ازت داشتمو با خودش ببره

[Pre-Chorus 2]

The water filled my lungs, I screamed so loud
آب تمام شش هامو پرکرد، با صدای بلند فریاد زدم
But no one heard a thing
ولی هیچ کس هیچ چیز نشنید

لیریک و ترجمه آهنگ Clean از تیلور سوئیفت

[Chorus]

Rain came pouring down
باران درحال باریدن بود

When I was drowning, that’s when I could finally breathe
وقتی داشتم خفه میشدم، زمانی بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And by morning
و تا صبح

Gone was any trace of you, I think I am finally clean
همه ردپاهایت پاک شده بودند، فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

(Oh, oh, oh, oh)
(اوه، اوه، اوه، اوه)

I think I am finally clean
فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

(Oh, oh)
(اوه، اوه)

Oh, oh, oh, oh, oh-oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Said, I think I am finally clean
گفت، فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

(Oh, oh)
(اوه، اوه)

Oh, oh, oh, oh, oh-oh
اوه، اوه، اوه، اوه

[Bridge]

Ten months sober, I must admit
ده ماهه که پاکم، باید اقرار کنم

Just because you’re clean, don’t mean you don’t miss it
اینکه پاک باشی، به این معنی نیست که دلتنگ اون دوران نباشی

Ten months older, I won’t give in
ده ماه بزرگتر شده ام، دیگه جا نمیزنم

Now that I’m clean, I’m never gonna risk it
حالا که پاکم، دیگه ریسک نمیکنم

[Breakdown]

The drought was the very worst (Oh-oh, oh-oh)
خشکسالی به نهایت خودش رسیده بود

When the flowers that we’d grown together died of thirst
وقتی که گل هایی که با هم پرورش داده بودیم از تشنگی پژمرده شدند

(Oh)
اوه

[Chorus]

The Rain came pouring down
باران درحال باریدن بود

When I was drowning, that’s when I could finally breathe
وقتی داشتم خفه میشدم، زمانی بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And by morning
و تا صبح

Gone was any trace of you, I think I am finally clean
همه ردپاهایت پاک شده بودند، فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

Rain came pouring down
باران درحال باریدن بود

When I was drowning, that’s when I could finally breathe
وقتی داشتم خفه میشدم، زمانی بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And by morning
و تا صبح

Gone was any trace of you, I think I am finally clean
همه ردپاهایت پاک شده بودند، فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

[Outro]

(Oh, oh)
(اوه، اوه)

Finally clean
بالاخره پاکم

Think I’m finally clean
فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

(Oh, oh)
(اوه، اوه)

Oh-oh, oh-oh
اوه، اوه، اوه، اوه

(Oh, oh, oh)
(اوه، اوه، اوه)

Think I’m finally clean
فکر میکنم بالاخره پاک شده ام

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ State of Grace از Taylor Swift

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Taylor Swift به نام Clean ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب