جواب صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ ریاضی سوم ⚡️ مقایسه کسرها با پاسخجواب صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 55 و کاردرکلاس صفحه 56 و تمرین صفحه 57 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت مقایسه کسرها از فصل ۳ عددهای کسری را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ریاضی سوم

گاه به گام صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ ریاضی سومگاه به گام صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ ریاضی سوم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 52 ریاضی سوم داریم :

۱ـ پدر حسین و مهدی به هر کدام از آنها یک مقدار مساوی پول داد. مهدی ۱/۲ پول خود و حسین ۱/۳ پولش را صدقه داد. با رسم شکل نشان دهید کدام یک بیشتر صدقه داده اند.

ادامه جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

حالا بین دو کسر علامت > یا < قرار دهید.

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

اگر صورت دو کسر برابر شود، کدام کسر بزرگ تر می شود؟ توضیح دهید.

جواب : اگر صورت دو کسر برابر باشد کسی بزرگ تر است که مخرج آن کوچک تر باشد.

۲ـ مادر مهدیه و زهرا به آنها به مقدار مساوی پول داد. مهدیه ۲/۳ پولش را و زهرا ۱/۳ پولش را صدقه داد. به کمک رسم شکل، در دایره علامت مناسب قرار دهید و برای مقایسه ی دو کسر با مخرج مساوی نتیجه گیری کنید.

ادامه جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم
جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی سوم

مهدیه پول بیشتر را نسبت به زهرا صدقه داده است.

اگر مخرج دو کسر باهم مساوی باشد ، کسری بزرگ تر است که صورت بزرگ تری داشته باشد.

کامل کن : عقربه ی بزرگ ساعت ۱۵ دقیقه حرکت کرده است. زاویه ی حرکت این عقربه را زاویه ی راست یا زاویه ی قائمه میگویند.

زاویه های یک مستطیل چه نوع زاویه ای هستند؟ زاویه قائمه یا راست
مستطیل چند زاویه دارد؟ ۴ زاویه راست یا قائمه

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ ریاضی سوم

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی سوم

در ادامه با حل سوالات صفحه 56 ریاضی سوم دبستان داریم :

به کمک شکل در دایره ها علامت > یا < یا = قرار دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی سوم

انجام بده : در همه ی این ساعت ها عقربه ی بزرگ به اندازهی ۱۵ دقیقه حرکت کرده است. اگر عقربه ی بزرگ، ۱۵ دقیقه حرکت کند، همیشه یک نوع زاویه درست می شود؟ بله چه نوع زاویه ای؟ زاویه راست

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ریاضی سوم

جواب تمرین صفحه ۵۷ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 57 ریاضی پایه سوم داریم :

۱ـ ۱/۲ از شربت لیوان خورده شده است.۱/۲ از شربت پارچ هم خورده شده است. آیا می توان گفت مقدار شربت باقیمانده در لیوان و پارچ مساوی است؟ چرا؟

جواب : خیر ، زیرا ۱/۲ از آب پارچ بیش تر از ۱/۲ از آب لیوان است.

۲ـ عددهای زیر را با هم مقایسه کنید. سپس توضیح دهید که چگونه این مقایسه را انجام دادید.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۷ ریاضی سوم

پاسخ : اول به واحدها نگاه می کنیم هر کدام بیش تر باشد آن بزرگ تر است و اگر مساوی باشند کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

بپرسید : این درخت با زاویه ی راست روی زمین قرار گرفته است. یک دیوار باید با زمین زاویه ی راست درست کند. بناها با استفاده
از چه وسیله ای مطمئن میشوند که دیوار با زاویه ی راست چیده شده است؟ در این مورد سؤال کنید. با استفاده از شاقول.
با گونیا هم میتوانیم زاویه ی راست را تشخیص دهیم.

همچنین بخوانید : جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم

☑️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۵۵ و کاردرکلاس صفحه ۵۶ و تمرین صفحه ۵۷ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب