هر 2 کلیه و کبد بنده دارای کیست است وکلیه‌ها سنگ سازند...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب