کاش بدونه که من نمیتونم ازدواج کنم و انقدر با حرف ازدواج نرنجونه منو...

من میدونم اون مادره ولی من چی دل من چی گناه دارم به قرآن... ????????

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب