سوالات متن فصل هفتم علوم هفتم با جوابسوالات متن فصل هفتم علوم هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۷ هفتم سفر آب درون زمین کتاب علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل ششم علوم هفتم

سوالات متن فصل هفتم علوم هفتم با جوابسوالات متن فصل هفتم علوم هفتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 7 هفتم علوم پایه هفتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل هفتم علوم هفتم :

۱) قابلیت نفوذپذیری چیست؟

پاسخ: به میزان حرکت و نفوذ آب در بین ذرات خاک، قابلیت نفوذپذیر آن خاک می گویند.

۲) کدام ویژگی های خاک به اندازه ذرات خاک بستگی دارد؟

پاسخ: میزان فضاهای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به اندازه ذرات آن بستگی دارد.

۳) چند نمونه خاک نفوذپذیر نام ببرید.

پاسخ: ماسه، شن، آبرفت

۴) چند نمونه خاک با نفوذپذیری کم نام ببرید.

پاسخ: رس، سیمان

۵) ذخایر آب های زیرزمینی چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: آب های سطحی پس از نفوذ در درون زمین، فضاهای خالی بین ذره های تشکیل دهنده رسوبات و سنگ ها را پر می کنند و ذخایر آب های زیرزمینی را به وجود می آورند.

۶) کدام خاک برای تشکیل آبهای زیرزمینی مناسب است و کدام خاک مناسب نیست؟ دلیل آنرا بنویسید.

پاسخ: در آبرفت ها، میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری زیاد است. بنابراین برای تشکیل ذخیره آب های زیرزمینی مناسب است در حالی که رس ها، گرچه دارای فضای خالی اند؛ اما به دلیل دانه ریز بودن برای بهره برداری از آب های زیرزمینی مناسب نیستند.

۷) عمق سطح ایستابی چیست؟

پاسخ: منطقه ای که در آن فضاهای خالی بین ذره ها توسط رطوبت و هوا پر شده است.

۸) منطقه اشباع چیست؟

پاسخ: یک منطقه‌ای که در آن فضاهای خالی بین ذره ها توسط رطوبت و هوا پر شده است و دیگری منطقه اشباع است که در زیر آن واقع شده و فضاهای خالی بین ذره ها در آن کاملاً توسط آب پر شده است.

۹) سطح ایستابی چیست؟

پاسخ: به سطح بالایی منطقه اشباع، سطح ایستابی گفته می شود.

۱۰) عمق چاه در مناطق مختلف چگونه است؟

پاسخ: عمق چاه های آب در همه جا یکسان نیست. در مناطق نزدیک دریا این عمق کم است و ممکن است شما با چند متر حفر کردن به سطح ایستابی برسید؛ اما در نواحی خشک داخلی کشور، این عمق زیاد است و ممکن است بیش از ۱۵۰ متر باشد..

۱۱) آبخوان چیست؟

پاسخ: به سفره آب های زیرزمینی آبخوان می گویند.

۱۲) آبخوان آزاد چیست؟

پاسخ: در این نوع سفره ها یک لایه نفوذپذیر روی یک لایه نفوذ ناپذیر قرار دارد. این نوع آبخوان ها بیشتر در دشت ها و دامنه کوه ها ایجاد می شود.

۱۳) چشمه چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: در صورتی که در مناطق شیب دار، آب های زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند، چشمه به وجود می آید.

۱۴) سفره های آب زیرزمینی (آبخوان) تحت فشار چیست؟

پاسخ: این نوع سفره آب زیرزمینی در جایی تشکیل می شود که یک لایه نفوذپذیر بین دو لایه نفوذ ناپذیر قرار بگیرد. این سفره بیشتر در نواحی کوهستانی و شیب دار ایجاد می شود.

۱۵) ویژگی های آب های زیرزمینی را بنویسید.

پاسخ: آب های زیرزمینی غالباً بی رنگ، بی بو و فاقد مواد تیره کننده اند. از ویژگی های دیگر آنها ترکیب شیمیایی و دمای ثابت آنهاست. میزان آلودگی های میکروبی آنها نسبت به آب های سطحی کمتر و املاح معدنی محلول در آنها بیشتر است.

۱۶) مهمترین املاح موجود در آب های زیرزمینی کدام است؟

پاسخ: کلسیم و منیزیم

۱۷) آب سخت چیست؟

پاسخ: در صورتی که میزان دو عنصر کلسیم و منیزیم در آب زیاد باشد به آن آب سخت می گویند.

۱۸) چرخه ی آب چیست؟

پاسخ: در سفر آب روی زمین و درون زمین دریافتید که آب دائماً در حال گردش است و پیوسته بین اقیانوس ها، دریاها، هواکره و خشکی ها مبادله می شود. به این جریان آب در طبیعت، چرخه آب گفته می شود.

۱۹) غارهای آهکی چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: آب های زیرزمینی هنگام نفوذ در سنگ های آهکی، آنها را در خود حل و فضاهای خالی ایجاد می کنند. با ادامه این فرایند فضاهای خالی بیشتر و بزرگتر می شود و غارهای آهکی به وجود می آید.

۲۰) به ترتیب اولین و دومین ذخیره ی آب شیرین زمین کدام هستند؟

پاسخ: یخچال ها بزرگترین منبع آب شیرین است و بعد از آن آب های زیرزمینی است.

۲۱) در مناطق کم آب و بیابانی مثل استان های مرکزی ایران کدام منابع آبی جهت مصرف نقش عمده دارد؟

پاسخ: آب های زیرزمینی

۲۲) مردم کشور ما جهت دسترسی و استفاده از آب های زیرزمینی چه می کردند؟

پاسخ: حفر چاه و قنات

۲۳) میزان فضای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به اندازه ذرات بستگی دارد؟ (چه عاملی در نفوذ پذیری آب به داخل خاک نقش دارد؟)

پاسخ: اندازه ذرات خاک (و میزان فضای خالی خاک)

۲۴) چرا در رس آب کم نفوذ می کند؟

پاسخ: چون ذرات آن کوچک است (و فضای خالی کم دارد)

۲۵) قابلیت نفوذپذیری چیست؟

پاسخ: به میزان حرکت و نفوذ آب در بین ذرات خاک قابلیت نفوذپذیر آن خاک می گویند.

۲۶) در زیر زمین آب ها با چه سرعتی حرکت می کنند؟

پاسخ: سرعت حرکت آن ها از نیم متر تا ۵۰۰ متر در سال متغیر است.

۲۷) عمق سطح ایستایی به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: ۱) مقدار بارندگی سالیانه 
۲) میزان نفوذ پذیری خاک و سنگ ها 
۳) مقدار برداشت آب

۲۸) انواع آبخوان کدامند؟

پاسخ: سفره های آب زیرزمینی آزاد
سفره های آب زیرزمینی تحت فشار

۲۹) آبخوان آزاد بیشتر در کجا تشکیل می شود؟

پاسخ: در دامنه کوه ها و در دشت ها

۳۰) سفره آبی که در یک لایه نفوذ پذیری که بین دو لایه نفوذ ناپذیر قرار دارد تشکیل می شود از کدام نوع است؟

پاسخ: سفره های آب زیرزمینی تحت فشار

۳۱) سفره آب زیرزمینی تحت فشار در کدام مناطق بیشتر تشکیل می شود؟

پاسخ: در نواحی کوهستانی و شیبدار

۳۲) کاریز چیست؟

پاسخ: به قنات کاریز هم می گویند که برای بهره برداری از آب های زیرزمینی در زیر زمین های شیب دار حفر می شود.

۳۳) انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین می شود؟

پاسخ: از نور خورشید

۳۴) بخش عمده آب مصرفی کشور ما از آب های زیرزمینی تامین می شود.

۳۵) آب ها در زیر زمین دارای حرکت است و جهت حرکت آب از شیب سطح زمین پیروی می کند.

۳۶) میزان فضای خالی و نفوذپذیری در سنگ ها و رسوبات مختلف متفاوت است.

۳۷) به سطح بالایی منطقه اشباع سطح ایستابی گفته می شود.

۳۸) هر چه عمق چاه بیشتر باشد عمق سطح ایستایی نیز بیشتر خواهد شد.

۳۹) آب موجود در آبخوان آزاد از طریق حفر چاه و قنات قابل بهره برداری است.

۴۰) اغلب چشمه های آبگرم در اطراف آتشفشان ها ایجاد می شوند.

۴۱) کلسیم و منیزیم مهمترین املاح موجود در آب زیرزمینی است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس و فصل ۷ هفتم کتاب علوم هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب