اختلاف در حزب جبهه ملی فرانسه مهمترین حزب راست افراطی فرانسه رو به افزایش است و برخی از مهمترین چهره های این حزب به جای مارین لوپن رهبر این حزب از اریک زمور حمایت کرده اند. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.