فشارم ۱۳.۵ روی ۹.۵ است؛ کمی ناراحتی عصبی و استرس دارم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب