سنگی به اندازه یک سانتیمتر درلوله حالب دارم بهترین راه دفع آن چیست؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب