کلیه هایم هر کدام 3  سنگ در حد زیر 5میلیمتری دارند...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب