یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ در راحتی‌ سرنشینان‌ و همچنین‌ سهولت‌ رانندگی‌، برخورداری از سیستم‌ جلوبندی و تعلیق‌ سالم‌ است‌.

یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ در راحتی‌ سرنشینان‌ و همچنین‌ سهولت‌ رانندگی‌، برخورداری‌ از سیستم‌ جلوبندی و تعلیق‌ سالم‌ است‌. چنانچه‌ لاستیک ها را هم‌ از اجزاء این‌ بخش‌ محسوب‌ کنیم‌، بنابراین‌:

۱) مجموعه‌ جلوبندی شامل‌ سیبک‌ها، چپقی‌ها،اتصالات‌ چندگانه‌، میله‌ تعادل‌، طبق‌ و… بسته‌ به‌ نحوه‌ رانندگی و ناهمواری مسیر حداکثر هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر نیاز به‌ بازدید و سرویس‌ دارند.

۲) هر دو هفته‌ یکبار فشار باد تایرها را مطابق‌ دستورات‌ سازنده‌ خودرو، تنظیم‌ نمایید که‌ این‌ عمل‌ باید هنگامی که‌ لاستیک‌ها سرد هستند و در شروع‌ حرکت‌ صورت‌ گیرد.

۳) بین‌ هر ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد رینگ‌ها ولاستیک‌ها را مجددا بالانس‌ کرده‌ و آن‌ها را بصورت‌ ضربدری‌ با یکدیگر جابجا نمایید ولی‌ چنانچه‌ جهت‌ گردش‌ در آن‌ها تعریض‌ شده‌ است‌، به‌ تعویض‌ تایرهای محور جلو با محور عقب‌ در همان‌ سمت‌ اکتفا کنید.

۴) کمک فنرها تضمین‌کننده‌ نرمی‌ و سواری راحت‌ خودرو هستند، برای‌ اینکه‌ همیشه‌ در بهترین‌ حالت‌ باشند، پس‌ از پیمودن‌ هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر آن‌ها را از لحاظ نشت‌ روغن‌ و صحت‌ عملکرد بازدید نمایید.

۵) بسته‌ به‌ نوع‌ لاستیک‌ها برای جلوگیری از هر نوع‌ پیشامد ناگوار، بین‌ ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر تایرهای جدید را با لاستیک‌های فرسوده‌ عوض‌ کنید.

۶) به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ همواره‌ در هر محور از لاستیک‌های هم‌ نوع‌، هم‌ نام‌ و هم‌ اندازه‌ استفاده‌ نمایید.

۷) بازدید میزان‌ گیریس‌ بلبرینگ‌ چرخ‌ها می بایست‌ باتوجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنمای هر خودرو و مطابق‌ با دستور کمپانی سازنده‌ صورت‌ گیرد.