جواب صفحه ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دهم ◀️ کاردرکلاس و تمرینجواب تمرین و کاردرکلاس صفحه ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک از فصل ۵ تابع را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب کاردرکلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دهم

جواب صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۸ ریاضی دهم

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۰۵ ریاضی دهم

کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع را نمایش می‌دهند؟

حل کاردرکلاس صفحه 105 ریاضی دهم تجربیحل کاردرکلاس صفحه 105 ریاضی دهم تجربی

نکته مهم : دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد لطفا از آن ها به شیوه صحیح و فقط برای رفع مشکلات درسی‌تان استفاده نمایید تا در درک مفاهیم درسی دچار دردسر نشوید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی دهم تجربی

۱- کدام یک تابع است؟ دامنه و برد هر تابع را معلوم کنید.

توضیح تمرین صفحه 105 ریاضی دهم با جواب کاملتوضیح تمرین صفحه 105 ریاضی دهم با جواب کامل

توضیح تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی دهم

۲- تابعی مثال بزنید که:
الف) دامنه آن تنها شامل دو عضو باشد.
f={(۱,۲),(۲,۳)}

ب) برد آن تنها از یک عضو تشکیل شده باشد.
g={(۱,۲),(۲,۲)}

پ) دامنه آن تنها یک عضو داشته باشد.
h={(۱,۲)}

ت) دامنه آن نامتناهی باشد، ولی برد آن تنها یک عضو داشته باشد.
t={(۱,۱),(۲,۱)(۳,۱),…(n,۱),…}

ث) دامنه و برد آن نامتناهی باشند.
k={(۱,۱),(۲,۲),(۳,۳),…,(n,n),…}

۳- جاهای خالی در جدول را کامل کنید و نمودار توابعی را که در جدول، توصیف شده‌اند، رسم کنید.

حل تمرینات صفحه 106 ریاضی دهم تجربی و ریاضیحل تمرینات صفحه 106 ریاضی دهم تجربی و ریاضی

حل تمرین صفحه ۱۰۷ ریاضی دهم تجربی

۴- یک شمع ۲۰ سانتی متر ارتفاع دارد و در هر ساعت ۴ سانتی متر آن می‌سوزد. پس از چند ساعت شمع خاموش خواهد شد؟ جدولی تنظیم کنید و در ساعات مختلف ارتفاع شمع را محاسبه کنید. نمودار این تابع را رسم کنید.

حل تمرین صفحه 107 ریاضی دهم با توضیح کاملحل تمرین صفحه 107 ریاضی دهم با توضیح کامل

چرا این تابع، یک تابع خطی است؟
چون همه نقاط روی یک خط راست می باشند و تفاضل طول دو نقطه یک مقدار ثابت است.

۵- آیا خط x=۲ را می‌توان به عنوان یک تابع در نظر گرفت؟ چرا؟ خط y=۵ را چطور؟ در حالت کلی چه موقع یک خط را می‌توان یک تابع نیز در نظر گرفت؟

گام به گام تمرینات صفحه 107 ریاضی دهم رشته تجربیگام به گام تمرینات صفحه 107 ریاضی دهم رشته تجربی

خط x=۲ یک تابع نیست، زیرا بی‌شمار نقطه روی آن قرار دارند که در همه آنها مولفه اول ۲ است و مولفه دوم هر عددی می تواند باشه. خط y=5 یک تابع است. زیرا هیچ دو نقطه روی آن دارای مولفه های اول برابر نیستند.

۶- نمایش جبری سه تابع خطی را بنویسید که دامنه آن بازه [۵ ٬ ۳-] باشد. چه تعداد از این گونه توابع وجود دارند؟

راه حل تمرینات صفحه 107 ریاضی دهم با تدریس کاملراه حل تمرینات صفحه 107 ریاضی دهم با تدریس کامل

۷- نمایش جبری تابع زیر را که نمودار آن ارائه شده است، به دست آورید.

توضیح و تدریس تمرین های صفحه 107 ریاضی دهم تجربیتوضیح و تدریس تمرین های صفحه 107 ریاضی دهم تجربی

از بین نمایش‌های مختلفی که برای این تابع می‌دانید، کدام یک مناسب‌تر است؟
نمایش ضابطه‌ای و نمودار مختصاتی

۸- جدول زیر دمای سنگ‌ها در عمق‌های متفاوت زیر سطح زمین را نشان می‌دهد.

گام به گام ریاضی دهم تجربی صفحه 107 با تدریس کاملگام به گام ریاضی دهم تجربی صفحه 107 با تدریس کامل

الف) توضیح دهید که چرا این جدول یک تابع را به دست می‌دهد. نمودار آن را رسم کنید.

راه حل تمرین های صفحه 107 ریاضی نهم فصل 5 تابعراه حل تمرین های صفحه 107 ریاضی نهم فصل 5 تابع

☑️ جواب : چون به هر عمق فقط یک دمای معین نسبت داده شده است.

ب) معادله‌ای برای این تابع به دست آورید.
پ) دمای یک سنگ را که در عمق ۱۰ کیلومتری زیرزمین است، بیابید.

حل سوالات صفحه 107 ریاضی دهم تجربی با توضیح کاملحل سوالات صفحه 107 ریاضی دهم تجربی با توضیح کامل

۹- الف) تابع f(x)=−۳ را رسم کنید و مقادیر f(۲) و f(۱۰۰) و f(−۵) و f(√۵) و f(−۳/۴) را به دست آورید.

 توضیحات تمرین صفحه 107 ریاضی دهم تجربی از فصل تابع توضیحات تمرین صفحه 107 ریاضی دهم تجربی از فصل تابع

ب) اگر دامنه این تابع مجموعه اعداد حقیقی باشد، نمودار تابع را رسم کنید.

تدریس تمرین های صفحه 107 ریاضی دهم فصل تابعتدریس تمرین های صفحه 107 ریاضی دهم فصل تابع

پ) نمودار این تابع را وقتی که دامنه آن بازه [۵ ٬ ۲-] باشد، نیز رسم کنید.

گام به گام ریاضی دهم تجربی صفحه 107 فصل تابعگام به گام ریاضی دهم تجربی صفحه 107 فصل تابع

پاسخ تمرین های صفحه ۱۰۸ ریاضی دهم

۱۰- برای یک تابع خطی می‌دانیم که: f(۲)=۱۱ و f(۰)=۷. نمودار این تابع را رسم کنید و نمایش جبری آن را بنویسید.

حل تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربی با توضیحات کاملحل تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربی با توضیحات کامل

۱۱- آیا جدول زیر یک تابع را نشان می‌دهد؟ چرا؟

حل سوالات صفحه 108 ریاضی دهم فصل 5 تابعحل سوالات صفحه 108 ریاضی دهم فصل 5 تابع

☑️ جواب : بله، این جدول یک تابع را نشان می دهد. زیرا هر x دقیقا به y متناظر شده است.

۱۲- علی در هر دقیقه پیاده روی، مسافت ۰/۱ کیلومتر را طی می‌کند. اگر مسافتی را که علی در t دقیقه طی می‌کند، با f(t) نمایش می‌دهیم، کدام عبارت نمایش جبری این تابع را به دست می‌دهد؟

تدریس سوالات صفحه 108 ریاضی دهم

☑️ جواب : گزینه (ب) درست می باشد زیرا در هر دقیقه ۰/۱ کیلومتر را طی می کند و تابعی با شیب ۰/۱ و عرض از مبدا صفر است.

۱۳- اگر درباره تابع g داشته باشیم: g(۰)=۲ ،g(۱)=۵ ،g(−۲)=۱/۳ ،g(۴)=۳؛ g را به صورت مجموعه‌ای از زوج های مرتب بنویسید و نمودار آن را رسم کنید.

پاسخ تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربی فصل 5 تابعپاسخ تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربی فصل 5 تابع

۱۴- برای اندازه گیری دما از واحدهای «سانتی گراد C» و «فاز نهایت F» استفاده می‌شود که با رابطه F=۹/۵C+۳۲ به یکدیگر وابسته‌اند.

الف) ۲۰- درجه سانتی گراد، چند درجه فارنهایت است؟
ب) ۱۰۴ درجه فارنهایت چند سانتی گراد است؟
پ) معادله‌ای بنویسید که سانتی گراد را برحسب فارنهایت به دست آورد.
ت) آیا رابطه بین این دو واحد، یک تابع خطی را معلوم می‌کند؟

توضیح تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربیتوضیح تمرین صفحه 108 ریاضی دهم تجربی

۱۵- طول یک مستطیل ۳ واحد بیشتر از عرض آن است. رابطه‌ای ریاضی بنویسید که محیط این مستطیل را بر حسب تابعی از عرض آن بیان کند.

طول مستطیل را با x و عرضش را با y نشان می‌دهیم، پس:

x=y+۳
P=۲(x+y)
P(y)=۲(x+۳)+y
P(y)=۴y+۶

۱۶- دو تابع مثال بزنید که دامنه و برد آنها یکی باشد، ولی هیچ زوج مرتب مشترکی نداشته باشند.

گام به گام ریاضی دهم صفحه 108 با تدریس کاملگام به گام ریاضی دهم صفحه 108 با تدریس کامل

۱۷- نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن [۰٬۲] و برد آن [۲٬۱-] باشد. چه تعداد از این گونه توابع می‌توان رسم کرد؟

تدریس تمرین های صفحه 108 ریاضی دهمتدریس تمرین های صفحه 108 ریاضی دهم

☑️ جواب : بی نهایت تابع می توان رسم کرد که دامنه‌ی آن [۰٬۲] و برد آن [۲٬۱-] باشد.

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی دهم

???? در این نوشته جواب کاردرکلاس و تمرین های صفحه ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دهم را برای رشته تجربی و ریاضی با توضیح کامل بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر بخش های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو کنید. شما این کار را برای سایر کتاب های درسی تان نیز می توانید انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب