چه کسانی در دنیا هرگز فقیر و تهیدست نمی شوند...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب