یه نسخه از تو 

توی علم و دانش

یعنی میشه؟!

سه روزه منتظرم 

حرفی برای گفتن ندارم

بنظرم وقتی زیاد حرفات رو بریزی بیرون یه جایی دیگه خشک میشه و حرفت نمیاد!

چه حیفه ادم کسی رو نداشته باشه براش حرف بزنه 

کسی رو نداشته باشه بخنده 

کسی رو نداشته باشه در آغوش بگیره‌.

مگه دنیا دنیای فراوانی نیست؟

پس کوشن این آدما..

من به یک آغوش بی دریغ احتیاج دارم 

به یک آدم توی زندگیم ..

شاید برم حیوون بخرم 

ولی کاش میشد یه رفیق پیدا کرد یه همراه ...

یه عالمه شعر عاشقانه نگفته دارم

پس کی میای تا تو رو زیر آوار شعرهای عاشقانه غرق کنم؟

کی میای جواب سوالهامو بدی؟

من آدم تنها زندگی کردن نیستم 

خودت خوب میدونی به یه نفر احتیاج دارم 

پس چرا پیدا نمیکنم؟ 

چرا هیشکی نیست بخواد یاد بگیره بخونه بنویسه شعر بگه و عاشق بشه؟

من دلم عشق دوطرفه میخواد

بگو زیاده خواهی نیست

بگو بگو بگو