حداقل اینجوری شاید کمتر دلتنگت بشم

و اینجوری شاید فقط برای من بمونی!

 

ولی خاک تو سرت! بی لیاقت