توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
همینقدر قشنگـ... ♥

همینقدر قشنگـ... ♥


هنوز ، داغ تو ، ای لالـــ????ه ی جوان ! تازه است

ســـ????ــــه سال رفته و این زخم خون چکان تازه است

پس از تو ، داغ پی داغ دیده باغــــ???? ، آری !

همیشه زخم گلــــ???? از خنجر خزان تازه است

مرا و یاد تو را ، لحظه لحظه دیـــ????داری است

که چون همیشه ی دی????دار عاشقان ، تازه است

پلی زده است غمت در میانه ی دو نقیضـــ↔️

که با زمانه قدیم است با زمان ت????ازه است

چگونه مرگــــ⚰️ بفرسایدت ؟ مگر تو تنی ؟

تو جانــــ???? خالصی و تا همیشه جان تازه است

به همره شفـــ????ق آن خاطرات خون آلود ،

به هر غروبــــ???? در آفاق آسمان تازه است

چگونه خون تو پامال مــ????اه و سال شود ؟

که چون بهـــ????ار رسد ، خون ارغوان تازه است

دلم به سوگ تو آتشــ????کده است و سر کش و سبز

هنوزش آتش شوق تو ، در میـــ????ان تازه است

همیشه در دلم از حسرت تو کولاکـــ????ی است

که مثل برفـــ❄ دی و باد مهرگان تازه است

غم تو ، قصـــ????ه ی عشق است و با همه تکرار

به هر زمـــ????ان و به هر جای و هر زبـان ، تازه است 

چنان که مات????م تو ، کهنگی نمی گیرد

شرار کینه ی ما نیز ، همچنان تـــ????ازه است

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب