جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی چهارمجواب صفحه 56 ریاضی چهارم؛ در این مطلب پاسخ فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی چهارم ابتدایی از فصل سوم ضرب و تقسیم را با توضیحات کامل برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم، جهت مشاهده در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی چهارم

۱- عدد ۴۷ بین دو عدد ۴۰ و ۵۰ قرار دارد، اما به ۵۰ نزدیک تر است. یعنی ۴۷ با تقریب رقم دهگان ۵۰ می شود. مانند نمونه ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن، مقدار تقریبی اعداد زیر را با تقریب رقم دهگان مشخص کنید.

حل سوالات فعالیت صفحه 56 ریاضی چهارم ابتداییحل سوالات فعالیت صفحه 56 ریاضی چهارم ابتدایی

۲- عددهای زیر با تقریب رقم صدگان درنظر گرفته شده اند. مانند نمونه، ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن مشخص کنید هر عدد به کدام طرف نزدیک تر است.

گام به گام صفحه 56 ریاضی چهارم فصل سومگام به گام صفحه 56 ریاضی چهارم فصل سوم

مطلب پیشنهادی: جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی چهارم

۳- عددهای زیر را با تقریب رقم هزارگان به نزدیکترین عدد به صورت تقریبی بنویسید.

۱۰۰۰ ➡️ ۱۴۲۵
۳۰۰۰ ➡️ ۳۲۵۷
۵۰۰۰ ➡️ ۴۷۵۱

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی چهارم

۱- از زمین های کشاورزی در یک روستا ۷۸۲۳۵ کیلوگرم گندم برداشت شده است. این عدد را با تقریب رقم هزارگان بنویسید.

۸۷۲۳۵ بین ۷۸۰۰۰ و ۷۹۰۰۰ قرار دارد و به ۷۸۰۰۰ نزدیک است. پس به طور تقریبی آن را ۷۸۰۰۰ در نظر می گیریم.

۷۸۰۰۰ ➡️ ۷۸۲۳۵

در تقریب رقم هزارگان، به جای کدام رقم ها صفر گذاشته می شود؟
یکان، دهگان و صدگان.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۵۴ ریاضی چهارم با توضیح

۲- مانند نمونه، محل تقریبی عددهای ۱۲۳۵ ،۳۴۲۱ ، ۲۷۸۱ را روی محور زیر نشان دهید.

حل کاردرکلاس صفحه 56 ریاضی چهارم ابتداییحل کاردرکلاس صفحه 56 ریاضی چهارم ابتدایی

✅ در این بخش جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۶ ریاضی چهارم از فصل سوم ضرب و تقسیم را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب