سنسور ناک چیست؟

به گزارش کارستان، سنسور ناک یا کوبش وظیفه دارد که میزان کوبش داخل سیلندر را در موقع احتراق ناقص اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی(ایسیو) ارسال کند و واحد کنترل الکترونیکی ( ecu ) نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور آوانس جرقه را کاهش و یه سمت ریتارد می برد ، البته همزمان با غلیظ کردن سوخت این عمل آنقدر ادامه می یابد تا عمل کوبش در موتور بر طرف گردد .

امنیت و راحتی معامله شما را تضمین می‌کنیم!  با کارنامه خودروی خود را بدون کمیسیون نقد کن  اگر قصد داری ماشینتو بفروشی،الان وقتشه…  فروش بی‌دردسر ماشینتو تجربه کن!

محل قرارگیری ناک سنسور

​مکان نصب سنسور ناک :

سنسور کوبش در بلوکه موتور سمت مانیفولد هوا و بین سیلندر ۲ و ۳ بسته می شود . در خودروهای جدید پیشرفته به ازای هر دو سیلندر و یا هر سیلندر از یک sensor ناک استفاده شده است ( جهت کنترل ، آوانس و ریتارد هر سیلندر بطور مجزا و نرم کار کردن موتور )

امنیت و راحتی معامله شما را تضمین می‌کنیم!  با کارنامه خودروی خود را بدون کمیسیون نقد کن  اگر قصد داری ماشینتو بفروشی،الان وقتشه…  فروش بی‌دردسر ماشینتو تجربه کن!

اثرات خرابی سنسور ناک

۱-در صورت خرابی این سنسور بدلیل رسیدن اطلاعات غلط به ECU ، موتور با لرزش کار می کند.

۲-به دلیل به هم خوردن زمان صحیح جرقه زنی و تغییر آوانس جرقه ، دمای موتور بالا می رود.

۳-خرابی سنسور ضربه باعث افزایش جزئی مصرف سوخت می شود.

۴-در صورت خرابی این سنسور چراغ چک روشن می شود.

ساختار سنسور ناک:

ایــن سنســور تشــکیل شــده از یک قــاب مرتعــش کــه درون یــک قاب هــای چدنــی قــرار گرفتــه و ضربه ســیلندر رو توســط پیــزو الکتریــک شناســایی و بــا کمــک رابــط الکتریکــی بــه یــک ولتــاژ تبدیــل و ecuاز طریق دســته ســیم بــرای ارســال مــی شــود

عیب یابی در ایسیو زیمنس:

ســیگنال ایــن سنســور بــا توجه بــه شــکل زیــر وارد ۴۲پیــن ایســیو زیمنــس میشــود

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

عیب یابی در ایسیو زیمنس

و منفــی سنســور هــم از پایــه ۱۲ ایســیو تامیــن مــی شــود

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

عیب یابی در ایسیو زیمنس

میتوانیــد بــا تســت بازر(بــوق) مولتــی متــر ، اتصــال ایــن پایــه بــه منفــی ایســیو را تســت و در صــورت قطــع بــودن یــک منفــی بــه ایــن پایــه اعمــال کنیــد

امنیت و راحتی معامله شما را تضمین می‌کنیم!

با کارنامه خودروی خود را بدون کمیسیون نقد کن

اگر قصد داری ماشینتو بفروشی،الان وقتشه…

فروش بی‌دردسر ماشینتو تجربه کن!

ســیگنال ولتــاژی سنســور ضربــه از ۴۲ وارد بــرد ایســیو طریــق پایــه زیمنــس مــی شــود و وارد خــازنSMD مــی گــردد .

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

عیب یابی سنسور ناک

و از آنجــا وارد مقاومــت۱۰۰ اهــم مــی شــود کــه هــر دو بصــورت ســری در مــدار قــرار دارنــد

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

عیب یابی ایسیو

در نهایــت بــه پایــه شــماره پایه ۱۶ بــرای تقویــت TPIC۸۱۰۱DWســی ســیگنال و ارســال آن بــه میکــرو، متصــل میگــردد

ای سی
TPIC۸۱۰۱DW

بــا میکــرو در ارتبــاط اســت و SPI رابــط سنســور ضربــه اســت کــه بــر اســاس پروتــکل آی ســی وظیفــه تقویــت ســیگنالهایی کــه توســط سنســور ضربــه ارســال میگــردد را دارد.۲ عدد سنسور ضربه را پشتیبانی کند.این آی سی میتواند

پین اوت آیسی:

 

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

پین اوت آیسی:

همانطــور کــه در بــالا اشــاره گردیــد ارتبــاط ایــن آیســی بــا میکــرو از طریــق BUSSPIاســت . در شــکل زیــر پیــن هــای ارتباطــی آن بــرای شــما مشــخص گردیــده اســت (خــط آبــی بــرای ارتبــاط منفــی اســت و بــه پایــه هــای دیگــر نیــز متصــل اســت

 خرابی سنسور ناک چیست سنسور ناک چیست سنسور ناک سمند محل بستن سنسور ناک قیمت سنسور ناک پژو تعمیر سنسور ناک پژو 405 تعویض سنسور ناک پژو 206 علت کوبش موتور از چیست آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش عیب یابی خودرو مجله مکانیک مجله خودرو کارستان تعمیرات تخصصی ecu

مسیر سنسور ناک در ecu

عیب یابی سنسور ناک

 عیب یابی سنسور ناک با استفاده از دستگاه عیب یاب ( دیاگ ) :

در صورت خرابی سنسور ناک ، خطای این سنسور در قسمت خواندن عیوب در دستگاه عیب یاب مشاهده می شود و در خیلی مواقع خرابی این سنسور سبب روشن شدن لامپ عیب یاب در صفحه اشبورد می گردد . در قسمت پاک کردن خطاها ، در دستگاه عیب یاب ، خطای این سنسور را پاک می کنیم .

عیب یابی سنسور ناک با استفاده از دستگاه مولتی متر ( قسمت ولت متر ) :

ابتدا کلید یا سلکتور دستگاه مولتی متر را روی قسمت ولت متر ( DC ) قرار داده و سپس دو سیم مشکی و قرمز را در محل مربوطه قرار داده و دو سر این سیم مشکی و قرمز را به دو پایه سنسور ناک متصل کرده و با ایجاد فرکانس های مختلف ( ضربه ) ولتاژ خروجی را اندازه گیری و یادداشت کنید و با جدول استاندارد مربوطه مقایشه نمایید . در صورت داشتن اختلاف زیاد و یا عدم تغییر در اثر ضربه ، سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد .

نکته : سنسورهایی که تست ولتاژی دارند از جمله سنسور ناک توصیه می شود که روی خودرو تست کنید .