ازدواج، دغدغه و نیاز خیلی از جوونای ماست اما در عمل، ازدواج‌ جوون ها، پیاپی به تعویق میفتن.
مقصر بخشی از این عقب افتادن هم مسئولین هستن که برای بهبود شرایط اقتصادی چاره‌جویی نمی کنن!
آداب و رسوم غلط و سخت گیری خانواده ها، معضل دیگر ازدواج به موقع جوون‌هاست.
در نهایت خود جوونها هم نباید از راه درست ازدواج منحرف بشن یا از ازدواج و تعهد بترسن.

منبع:  hamin_media