قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیقانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ‌

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ‌
با آخرین اصلاحات

باب اول- کلیات
فصل اول- تشکیل و افتتاح مجلس ‌
مبحث اول- تشکیل و افتتاح مجلس
اول- تشکیل مجلس

ماده ۱- محل دایمی مجلس شورای اسلامی ساختمان بهارستان است و جلسات مجلس در این محل، رسمیت دارد. تعیین هر محل دیگر با پیشنهاد هیات رییسه و رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.

تبصره ۱- در مواقع اضطرار که تشخیص آن به عهده هیات رییسه مجلس است اگر تشکیل جلسات رسمی در محلهای موضوع این ماده ممکن نشود،از طرف هیات رییسه، محل دیگری تعیین می شود و به اطلاع نمایندگان می رسد. ادامه تشکیل جلسات در این محل نیز با رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.

تبصره ۲- رای گیری موضوع این ماده بعد از صحبت یک مخالف و یک موافق هر کدام حداکثر به مدت پنج دقیقه انجام می شود.

دوم- افتتاح مجلس ‌

ماده ۲- نخستین جلسه هر دوره مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و پنجم (۶۵) قانون اساسی با حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان ‌رسمیت می‌ یابد.

در آغاز جلسه آیات (۳۵) تا (۴۲) سوره شوری تلاوت می‌ شود.

‌پس از قرایت پیام مقام معظم رهبری مراسم سوگند انجام و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌ امام خمینی (‌ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و ادای احترام و تجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند یافت.
سوم- تشریفات سوگند

ماده ۳- نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (۶۷) قانون اساسی سوگند یاد می‌ کنند. متن سوگندنامه توسط رییس قرایت می‌ شود‌ و نمایندگان به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف، سوگند نامه را امضاء میکنند.

‌نمایندگان اقلیت‌ های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

‌نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه رسمی که حضور پیدا می‌ کنند سوگند را بجا آورند و ذیل سوگندنامه را امضاء کنند.

چهارم- جایگاه ها

ماده ۴- جایگاه نمایندگان، پس از ارایه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین می‌ شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.‌ قرعه‌ کشی هر شش ‌ماه تجدید می‌ شود. نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‌اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار‌ خواهند یافت.

در دو ردیف اول رییس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضای شورای نگهبان و هیات وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز‌ طبق این آیین‌ نامه خواهند نشست و افراد مذکور به هیچ وجه مجاز به نشستن در صندلی نمایندگان و یا تردد در محل استقرار نمایندگان نمی‌ باشند.

ماده ۵- خبرنگاران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نیز مامورین انتظامات مجلس در محل‌ های مخصوص، حق حضور‌ خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بی‌ نظمی خودداری کنند.

در غیراین صورت با دستور رییس جلسه، صحن را ترک‌ می‌ نمایند. در صورتی که عمل آنان مستوجب تعقیبات کیفری بشود فرد خاطی با رعایت مقررات توسط مامورین انتظامات مجلس توقیف و به مراجع‌ صالحه تحویل خواهد شد. ‌

تبصره ۱- هر یک از نمایندگان می‌ تواند در هر جلسه برای حداکثر سه نفر که به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور کارت ورود به محل تماشاچیان‌ را بنماید. انتظامات مجلس موظف به صدور کارت برای آنان می‌ باشد.

تبصره ۲- معاونت اجرایی مجلس، با رعایت موازین تعیین شده از طرف هیات رییسه، برای خبرنگاران جراید داخلی که طبق قانون مطبوعات‌ اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌ نماید.

پنجم- انتظام مجلس

ماده ۶- حفظ انتظام و امنیت محوطه مجلس بعهده رییس مجلس و در غیاب او به عهده نواب رییس است. هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رییس،‌ حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد. ‌

ماده ۷- حمل هر نوع اسلحه برای کسانی که وارد ساختمان اصلی مجلس می‌شوند مطلقاً ممنوع است.

ماده ۸- رییس جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌ توانند مشاوران خود را نیز‌همراه داشته باشند و رییس قوه قضاییه برای شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور در مجلس شرکت می‌ کند و همچنین اعضای شورای نگهبان حق‌ حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‌ ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضاء شورای نگهبان ‌باید در آن جلسه شرکت نمایند.

تبصره ۱– سایر مسؤولین دستگاه های اجرایی و قضایی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیات رییسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده اند می توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند.

تبصره ۲- رییس و دادستان دیوان محاسبات، معاون امور مجلس هریک از وزیران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن مجلس ضروری باشد و معاونین امور مجلس دیگر دستگاه ها و نهاد ها با اجازه هیات رییسه حق حضور در جلسات را دارند. این افراد می توانند در جلساتی که موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آن ها باشد شرکت نمایند.

ماده ۹- رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس و مقامات عالی رتبه کشور های دیگر که به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به ایران می آیند و بنا به صلاحدید همتای آنان و تصویب هیات رییسه مجلس حضورشان در جلسه رسمی و علنی به مصلحت باشد می توانند در جلسه حاضر و عنداللزوم سخنرانی نمایند. این موضوع قبل از شروع جلسه باید به اطلاع نمایندگان برسد.

مبحث دوم- تشکیلات قانونگذاری مجلس

اول- هیات‌ های رییسه مجلس

الف- هیات رییسه سنی

ماده ۱۰- مسن‌ ترین فرد از نمایندگان حاضر به‌ عنوان رییس سنی و فرد بعدی به‌ عنوان نایب رییس و دو نفر از جوانترین نمایندگان حاضر به سمت‌ دبیر معین می‌ شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌ گیرند. درصورت تساوی سن، هیات رییسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ ترین و جوانترین‌ نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. ‌اعلام هیات رییسه سنی با معاونت قوانین مجلس است. ‌

ماده ۱۱- وظایف هیات ‌رییسه سنی عبارت است از:

۱- اداره جلسه افتتاحیه و جلسات بعدی تا زمان انتخاب هیات‌ رییسه

۲- انجام مراسم تحلیف

۳- قرعه‌ کشی برای تعیین اعضای شعب

۴- توزیع اعتبارنامه‌ ها بین شعب

۵- برگزاری انتخابات هیات‌ رییسه

۶- تمشیت امور اداری مجلس تا زمان انتخاب هیات ‌رییسه

ج- هیات رییسه

ماده ۱۲- هیات ‌رییسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیات ‌رییسه می ‌نماید. اعضای هیات ‌رییسه برای مدت یک ‌سال انتخاب می ‌شوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیات ‌رییسه می ‌باشد و در صورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌ شود. مسؤولیت هیات ‌رییسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز می‌ شود.

تبصره ۱- نمایندگانی که داوطلب عضویت در هیات ‌رییسه هستند، باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز افتتاحیه مجلس برای ثبت‌ نام به هیات ‌رییسه سنی مراجعه کنند و این موضوع قبلاً باید به اطلاع نمایندگان برسد. هیات‌ رییسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به‌ ‌همراه تصاویر آنان تهیه کند و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیات ‌رییسه در اختیار نمایندگان قرار دهد.

تبصره ۲- چنانچه اعتبارنامه نماینده‌ ای که برای هیات ‌رییسه انتخاب شده‌ است به تصویب مجلس نرسد، برای تعیین جایگزین وی مجدد رای ‌گیری به عمل می‌ آید.

تبصره ۳- پس از تشکیل هیات ‌رییسه، گزارش شعب پانزده‌ گانه در مجلس قرایت و تصویب اعتبارنامه ‌ها اعلام می‌ شود.

ماده ۱۳ – هیات رییسه مرکب از رییس، دو نایب رییس، شش دبیر و سه ناظر می‌ باشد. ‌

ماده ۱۴- انتخاب رییس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان است و انتخاب نواب رییس، دبیران و ناظران هر کدام‌ جداگانه و با اکثریت نسبی و رای مخفی و با ورقه خواهد بود.

در صورتی که در انتخاب رییس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم‌ اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه آراء برای رییس، نواب رییس، دبیران، ناظران با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین می‌شوند. ‌

تبصره ۲- در صورتی به فرد غایب در جلسه می‌توان رای داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخابات هیات رییسه، کتباً نامزدی خود را به‌ معاونت قوانین مجلس اعلام کرده باشد.

ماده ۱۵- قبل از اخذ رای برای هیات رییسه، اسامی داوطلبان به ترتیب وصول به هیات رییسه بدون بحث در جلسه علنی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۶- اعضاء هیات رییسه، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان با قرایت متن زیر سوگند یاد می کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن‌ می‌ باشند.

‌بسم الله الرحمن الرحیم

«‌من به عنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌ کنم که حداکثر توان خود را برای اجراء‌ آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌ نامه اجتناب نمایم.»

ماده ۱۷- نواب رییس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نایب رییس اول و نایب رییس دوم و درصورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می‌ شوند و در‌ غیاب رییس مجلس به ترتیب، وظایف و اختیارات او را برعهده خواهند داشت.

تبصره- رییس مجلس می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را به ترتیب به عهده نواب رییس بگذارد.

ماده ۱۸- اگر رییس مجلس پیش از انقضای مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت شود نواب رییس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد می‌ سازند و متن‌ استعفاء‌ نامه را قرایت یا فوت را اعلام می‌ دارند.

درمورد فوت به احترام متوفی جلسه ختم می‌ شود و در هر صورت در جلسه بعد نایب رییس جلسه را‌ تشکیل می‌ دهد و رییس جدید طبق آیین‌ نامه داخلی مجلس انتخاب می‌ شود.

‌در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرایت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضیحات رییس مستعفی و مذاکراتی که نمایندگان لازم بدانند، چنانچه‌ استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رییس جدید در جلسه بعد به عمل می‌ آید، حداکثر توضیحات رییس سی دقیقه و سه نفر نماینده هر کدام ده دقیقه است.

تبصره ۱- در مورد فوت یا استعفاء سایر اعضای هیات رییسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد انتخاب فرد یا افراد جدید به عمل آید.

تبصره ۲- انتخاب رییس و هریک از اعضای هیات رییسه جدید برای مدت باقیمانده از یکسال خواهد بود. ‌

ماده ۱۹- هیچیک از اعضاء هیات رییسه مجلس نمی‌ تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتی که‌ هر یک از اعضاء این کمیسیون به عضویت هیات رییسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین‌ نامه نسبت‌ به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود و همچنین نمی‌ توانند به عنوان رییس یا سخنگوی کمیسیون‌ های مجلس انتخاب گردند و درصورتی که رییس یا‌ سخنگوی کمیسیون‌ ها به عضویت هیات رییسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌ شوند.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات رییس مجلس عبارتند از :

۱- اداره جلسات مجلس به ‌شرح مواد این آیین‌ نامه.

۲- اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس.

۳- امضای کلیه احکام استخدامی براساس آیین‌ نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات.

۴- امضای کلیه نامه‌ های مربوط به امور قانون‌گذاری و پارلمانی مجلس.

۵- حضور در نهاد های قانونی که رییس مجلس عضو آن ها است.

۶- ارایه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیات رییسه در رابطه با مسایل مختلف مربوط به مجلس و واحد های تابعه آن هر سه ماه یکبار به ‌نمایندگان.

۷- سایر موارد مذکور در قانون اساسی و دیگر مقررات. ‌

ماده ۲۱- وظایف دبیران عبارتند از:

۱- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات و چاپ و توزیع آن ها.

۲- قرایت طرح ها و لوایح، پیشنهاد ها، نوشته‌ ها و مطالبی که باید به اطلاع مجلس برسد.

۳- تنظیم پیشنهاد های واصله از طرف نمایندگان به ترتیب وصول با قید شماره.

۴- تعیین نمایندگانی که در جلسه برای نطق، وقت می ‌خواهند به قید قرعه

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیات رییسه عبارتند از

۱- نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس.

۲- تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی.

۳- تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌ نامه.

۴- انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس.

۵- نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش ها و چاپ و توزیع آن ها.

۶- تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس.

۷- مسؤولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌ های قانونی مذکور در این آیین‌ نامه.

۸- تصمیم گیری در خصوص دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و یا اظهار نظر در مجلس.

۹- اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور.

۱۰- بررسی و حل و فصل مسایل و مشکلات کمیسیون‌ ها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین نامه.

۱۱- حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان.

۱۲- تصویب ساز و کار لازم جهت بهبود روش های نظارتی و ساماندهی امور ناظرین منتخب مجلس و کمیسیون ها در مجامع و شورا ها و دریافت گزارش آنان.

تبصره- جلسات هیات رییسه با حضور حداقل دو سوم اعضاء که رییس یا یکی از نواب رییس جزء آنان باشد رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با‌ رای اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. ‌

د- مسؤولیت مشترک هیات رییسه در برابر مجلس

ماده ۲۳- رییس مجلس و سایر اعضای هیات رییسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌ نامه در برابر مجلس مسؤولیت مشترک دارند.

ماده ۲۴- هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس یا سایر اعضای هیات رییسه معترض باشند،‌ می‌ توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‌ درخواست کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس، تشکیل هیات ‌رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌ های تخصصی و اعضاء کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.

کمیسیون آیین نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیات اخیر مکلف است ظرف ده روز با‌حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضاء هیات رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند‌ عضویت وی در هیات رییسه تعلیق می‌ گردد. گزارش هیات در این باره در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس‌ بدون بحث به رای‌ گیری گذاشته می‌ شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود ‌مستعفی شناخته می‌ شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. ‌

تبصره ۱– هیات رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیات رییسه‌ ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیات رییسه ‌کمیسیون‌ ها، انتخاب می‌ نمایند. جلسات هیات باحضور سه چهارم اعضاء رسمیت می‌ یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رای اکثریت مطلق حاضرین‌ می‌ باشد.

تبصره ۲- نمایندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هیات رییسه مجلس، حق رای در جلسه هیات رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارند.

تبصره ۳- رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان‌ می‌ توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیات رییسه نظارت و پیگیری نمایند. ‌

تبصره۴ـ نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رییس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رییس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رای مجلس انتخاب می شوند ولی در این آیین نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.

تبصره۵- چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیات ها، مجامع و شورا های غیراستانی و غیرشهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می شود.

دوم- شعب و کمیسیون‌ ها

الف- شعب ‌

ماده ۲۵- پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه بطور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‌ شوند و افراد باقیمانده به‌ ترتیب از شعبه اول‌ به بعد، یک یک به شعب افزوده می‌ شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌ کنند به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌ شوند. ‌

هر شعبه دارای یک رییس، دو نایب رییس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رای مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کل‌اعضاء شعبه، انتخاب می‌ شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد. ‌

نتیجه انتخابات با ذکر آراء طی گزارشی به‌وسیله سخنگو به اطلاع مجلس می‌ رسد. مناط اعتبار برای رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضاء‌ می‌ باشد و تصمیمات شعب، به‌ جز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.

ماده ۲۶- هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آن ها عبارتند از:

۱- رسیدگی به اعتبارنامه‌ ها.

۲- تعیین اعضای کمیسیون تحقیق.

۳- تعیین اعضای کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس.

۴- بررسی و تشخیص صلاحیت نامزد های عضویت در کمیسیون‌ های تخصصی مجلس.

ماده ۲۷- هر یک از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قید اسامی حاضرین و غایبین و تاخیرکنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیات‌ رییسه مجلس نمایند.

۱- رسیدگی به اعتبار نمایندگان

ماده ۲۸- اعتبارنامه ها به‌ همراه ضمایم آن به‌ موجب جدول حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیات رییسه سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده گانه جهت رسیدگی ارجاع می شود. هیات رییسه موظف است فهرست اعتبارنامه های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ ای معترض باشد، ظرف مدت سه ‌روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضاء و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی ‌ربط تقدیم کند.

تبصره ۱- شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.

تبصره ۲- گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرایت می شود و در صورت عدم امکان، به ترتیب رییس و یا یکی از نواب رییس یا دبیران وظیفه او را انجام می دهد.

ماده ۲۹- شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه ‌های واصله را که معترض ندارند، به ‌صورت یکجا به هیات‌ رییسه ارسال کند تا برای تصمیم ‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

اعتبارنامه ‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌ شود. در صورتی‌ که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن برای تصمیم ‌گیری به مجلس ارایه می‌ شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیات ‌رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارایه گزارش، برای تصمیم ‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

تبصره- شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه ‌بودن عدم حضور باید به تایید هیات ‌رییسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می ‌شود و نظر خود را اعلام می ‌کند.

ماده ۳۰- هیچ شعبه‌ ای نمی‌ تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. در صورتی که تاخیر به حکم ‌ضرورت پیش آمده باشد، رییس و در غیاب او نایب رییس شعبه مکلف است هیات رییسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیات رییسه علت را موجه ‌دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراین صورت به شعبه بعد ارجاع می نماید که ظرف پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

ماده۳۱- کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌ کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می ‌کند.

تبصره ۱- در صورتیکه تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می‌ توانند سه نفر را به‌ صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارایه توضیحات لازم حضور یابند.

تبصره ۲- کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد.

ماده ۳۲- چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم ‌گیری مجلس در دستور کار قرار می ‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارایه می‌ شود. نماینده‌ ای که اعتبارنامه‌ اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می ‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می‌ شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رییس جلسه تصویب آن را اعلام می‌ کند.

تبصره- در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده‌ است یا پانزده‌ نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیات رییسه درخواست کنند و هیات رییسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می ‌شود.

ماده ۳۳- چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیات رییسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه‌حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رای‌گیری می‌شود. ‌

تبصره- در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند می‌ توانند بااطلاع قبلی هیات رییسه، دلایل‌ اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرایت گردد. ‌

ماده ۳۴- در هر مرحله، رای‌ گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می ‌شود.

ماده ۳۵- نماینده ‌ای که به اعتبارنامه‌ اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رای و نامزد شدن برای عضویت در هیات رییسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رای ندارد.

۲- تعیین اعضای کیسیون ها

ماده ۳۶- هر یک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیات رییسه مجلس تحویل می دهد.

تبصره ۱- فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرایی این ماده، بر اساس شاخص های: تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیات رییسه مجلس تهیه می شود و به تصویب جلسه مشترک هیات رییسه و کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.

تبصره ۲- به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق یکدیگر، معاونت قوانین موظف است همزمان با شروع فعالیت شعب، اسامی نمایندگان را به همراه تحصیلات، سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون ها (در صورت برخورداری از سابقه نمایندگی) تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده ۳۷- هیات رییسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کند. نمایندگان معترض می توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیات رییسه تقدیم کنند تا هیاتی مشترک، متشکل از هیات رییسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، ظرف مدت چهل ساعت پس از انقضای مهلت فوق، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر نماید. پس از اتمام این مراحل هیات رییسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون های تخصصی بر مبنای امتیازت هر فرد، اقدام می کند.

تبصره ۱- پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی، در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد،می تواند ظرف مدت بیست و چهار ساعت اعتراض خود را مکتوب به هیات رییسه مجلس تقدیم کند تا هیات مشترک فوق الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض های واصله نسبت به تعیین نهایی اعضای کمیسیون های تخصصی تا چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض، اقدام کند.

تبصره ۲- بین افرادی که رای مساوی آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیون باعث افزایش سقف آن کمیسیون می‌ شود قرعه‌ کشی‌ انجام می‌ گیرد.

تبصره ۳– امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون هایی که بیشترین متقاضی دارد، انجام می شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون های مذکور، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می شوند.

تبصره ۴- نمایندگانی که درهیچ یک از اولویت های خود انتخاب نشده اند موظفند از دیگر کمیسیون های تکمیل نشده در اولویت دیگر تعیین نمایند.

ب- کمیسیون‌ها

ماده ۳۸- مجلس دارای کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های خاص با محدوده وظایف مشخص به شرح مذکور در آیین نامه داخلی مجلس می باشد.تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی، حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر است و تعداد اعضای کمیسیون های خاص طبق مواد (۳۹) تا (۴۴) آیین نامه داخلی تعیین می شود.

تبصره ۱- در دوره یازدهم، هیات مشترک رؤسای شعب و هیات رییسه مجلس می تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تعیین کند.

تبصره ۲- تعیین مصادیق و تهیه شرح وظایف و اختیارات کمیسیون ها با رعایت کلیت آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رییسه مجلس یا هر یک از کمیسیون ها و یا حداقل پنجاه‌ نفر از نمایندگان پیشنهاد می ‌شود و پس از تصویب در جلسه مشترک هیات رییسه مجلس، اعضای کمیسیون آیین‌ نامه داخلی و رؤسای کمیسیون های تخصصی اجراء می ‌شود. جلسه مشترک فوق‌ الذکر به ریاست ‎رییس یا یکی از نواب رییس مجلس و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌ یابد و مصوبات آن با رای حداقل دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

۱- کمیسیون خاص

۱-۱ کمیسیون مشترک

ماده ۳۹- در مورد طرح ها و لوایحی که به تشخیص هیات رییسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل می گردد. تعداد اعضاء کمیسیون مشترک بیست و سه نفر می باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیات رییسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی ربط می باشد.

کمیسیون مشترک در انتخاب هیات رییسه و ارایه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیون ها اقدام می نماید.

۲-۱ کمیسیون ویژه

ماده ۴۰- در مسایل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و دراین خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت‌ پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضای کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. ‌هیات رییسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. ‌

تبصره- هیات رییسه مجلس می تواند طرح ها و لوایحی را که در حوزه مسایل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.

۳-۱ کمیسیون تلفیق

ماده ۴۱- به ‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌ های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌ های تخصصی مجلس شورای‌اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نه نفر

۲- از هر کمیسیون تخصصی دیگر سه نفر

اعضای مذکور در بند های فوق توسط کمیسیون‌ های مربوطه انتخاب و به هیات رییسه مجلس معرفی می‌شوند. ‌ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. ‌

تبصره ۱- کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- پیشنهادات مربوط به حوزه های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق جهت ایجاد ردیف جدید یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح ها در کمیسیون تلفیق بودجه ممنوع است. در صورتی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در حین رسیدگی به لایحه بودجه به صورت کتبی و رسمی اشتباه یا از قلم افتادگی موارد مربوط به حوزه های انتخابیه را تایید کند، موضوع با دو سوم رای کمیسیون تلفیق قابل تصویب است.

۴-۱ کمیسیون تحقیق

ماده ۴۲- به منظور بررسی اعتبارنامه‌ هایی که توسط شعب مورد تایید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از‌ شعب موظفند پس از تعیین هیات رییسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم‌ برخوردار باشند به‌ عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیات رییسه گزارش تا در جلسه علنی قرایت گردد.

۵-۱ کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس

ماده ۴۳- هر شعبه یک نفر دیگر از اعضاء خود را که واجد صلاحیت باشد برای تشکیل کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را‌ به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین نامه، طرح های مربوط به اصلاح آیین‌ نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می‌ نماید‌ تا مطابق آیین‌ نامه مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۱ کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

ماده ۴۴- به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰)، کمیسیونی به نام اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است:

۱- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.

۲- هشت (۸) نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیات رییسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می شوند.

تبصره ۱- رییس کمیسیون با پیشنهاد هیات رییسه مجلس از بین اعضاء ثابت کمیسیون و با رای مجلس برای مدت یک سال انتخاب می گردد.

تبصره ۲– اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.

۲-کمیسیون‌ های تخصصی

ماده ۴۵- هریک از کمیسیون‌ های تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی‌ به شرح زیر می‌باشند:

۱- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی.

۲-بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح و همچنین تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آن ها محول می‌گردد.

۳- رسیدگی به درخواست های تحقیق و تفحص

۴-رسیدگی به سؤال نمایندگان از رییس جمهور و وزیران

۵- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق.

۶- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجراء قوانین مربوط به دستگاه های ذی ربط.

۷- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرایت.

تبصره ۱- کمیسیون ها راساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات رییسه ارایه نمایند در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آن ها می توانند در تهیه گزارش با کمیسیون، مشارکت نمایند هیات رییسه می تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد.

در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هر کدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می نمایند. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهاد هایی برای تصویب به مجلس ارایه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می شود نمایندگان می توانند پیشنهاد های خود را تا (۴۸) ساعت پس از پایان قرایت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارایه می دهد.در صورتی که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی ربط دلایلی ارایه نماید مراتب توسط هیات رییسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می گردد.

تبصره ۲- پاسخ دولت راجع به گزارش های کمیسیون‌ های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرایت خواهد شد. پس از آن حسب‌درخواست کمیسیون‌ های تخصصی، موضوع گزارش های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود‌را به مجلس ارایه خواهد کرد.

تبصره ۳- کمیسیون‌ های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌ صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوارگذشته که در مسایل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیات رییسه به خدمت بگیرند.

۱-۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

ماده ۴۶- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ ای، آموزش عالی،‌تحقیقات و فن‌آوری، مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می‌شود. ‌

۲-۲ کمیسیون اجتماعی

ماده ۴۷- کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این‌آیین نامه تشکیل می‌شود. ‌

۳-۲ کمیسیون اقتصادی

ماده ۴۸- کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این‌آیین نامه تشکیل می‌شود. ‌

۴-۲ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ماده ۴۹- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می‌شود. ‌

۵-۲ کمیسیون انرژی

ماده ۵۰- کمیسیون انرژی برای انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سد ها و نیروگاه های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌ های نو‌ مطابق ضوابط این آیین‌ نامه تشکیل می‌شود.

۶-۲ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

ماده ۵۱- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله درمحدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و‌امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می‌شود. ‌

تبصره ۱- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ماده (۴۵) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام‌نماید:

۱- نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن.

۲- رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارایه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد.

۳- بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارایه گزارش سالیانه جهت چاپ و‌ توزیع بین نمایندگان.

۴- معرفی دو نامزد به‌ عنوان رییس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌ عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آن ها توسط مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۲- برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام های مدیریتی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رییس و دادستان دیوان محاسبات است.

تبصره ۳- نحوه انتخاب نامزد های ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین‌ نامه ‌ای است که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه می ‌شود و به ‌تصویب کمیسیون آیین‌ نامه داخلی می ‌رسد.

۷-۲ کمیسیون بهداشت و درمان

ماده ۵۲- کمیسیون بهداشت و درمان برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌ های‌ اجتماعی و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‌ نامه تشکیل می‌شود. ‌

۸-۲ کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها

ماده ۵۳- کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شورا ها، امورغیرعمرانی شهرداری ه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب