اجرای قطعه «حیدر بابا» توسط چنگیز حبیبیان در برنامه جشن رمضان