نگاهی به بائوجون KiWi EV مدل ۲۰۲۲، خودروی الکتریکی جذاب چینی برای سفر در شهرهای شلوغ و پرترافیک