“بالالایکا” یکی از سازهای اروپایی-آسیایی با دسته بلند، دارای چند سیم و تکنیک نواختن با زخمه زدن با انگشت اشاره است. 
در مستندات تاریخی، اولین بار این ساز در سال ۱۶۶۸ در مسکو ذکر شده است. 
بالالایکا در اشکال مختلف بدنه مثلثی شکل و بیضوی، با تعداد متفاوت سیم، پرده‌های قابل جابه‌جا شدن وجود دارد.