نماهنگ زیبای «جومه نارنجی» با صدای عبدالرسول کارگشا