• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۱-۰۵-۰۴

          آیین نامه داخلی مجلس

آیین نامه داخلی مجلسمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

آیین نامه داخلی مجلس را از این سایت دریافت کنید.

مرکز پژوهشها

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد.

مسیر شما: مجلس شورای اسلامی  قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

فهرست مندرجات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیعنــــوانباب اول - کلیاتفصل اول - تشکیل مجلس و تشکیلات آن مبحث اول - افتتاحیه و استقرار مجلس

اول - محل تشکیل دوم - افتتاح مجلس سوم - تشریفات سوگند چهارم – جایگاه‌ها پنجم - انتظام مجلس

مبحث دوم - تشکیلات قانونگذارى مجلس

اول - هیأت‌هاى رئیسه مجلس

الف - هیأت رئیسه سنى

ب- هیأت رئیسه

چ- مسؤولیت مشترک هیأت رئیسه در برابر مجلس

دوم - شعب و کمیسیون‌ها

الف - شعب

1- رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان

2- تعیین اعضای کمیسیون‌ها

ب - کمیسیون‌ها

مبحث سوم - تشکیلات ادارى و پشتیبانى مجلسفصل دوم - نمایندگانمبحث اول - مصونیت نمایندگانمبحث دوم - تعهدات نمایندگانمبحث سوم - حقوق نمایندگانمبحث چهارم - مأموریت‌هامبحث پنجم - تعطیلات و مرخصی‌هامبحث ششم - غیبت نمایندگانمبحث هفتم - استعفای نماینده و نحوه بررسى آنفصل سوم - گردش کار مجلسمبحث اول - جلسات مجلسمبحث دوم - نطق‌ها و مذاکرات

اول - نطق‌ها دوم - مذاکرات

مبحث سوم - آراء

اول - کمیت آراء دوم - کیفیت آراء

سوم - اعلام نتیجه رأى

باب دوم - وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامىفصل اول - قانونگذارىمبحث اول - طرح‌ها و لوایح قانونى

اول - طرح‌هاى قانونى

دوم - لوایح قانونى

سوم - طرح‌هاى شورای عالى استان‌ها

چهارم - مقررات مشترک طرح‌ها و لوایح

مبحث دوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح عادى

اول- بررسى طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها

دوم- بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس

مبحث سوم - مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح فوری

اول - کلیات

دوم - طرح‌ها و لوایح یک فوریتى

سوم - طرح‌ها و لوایح دوفوریتى

چهارم - طرح‌ها و لوایح سه فوریتى

مبحث چهارم - بررسى طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسیمبحث پنجم - نحوه بررسی موارد خاص و مهم

اول - نحوه تصویب معاهدات و قراردادهاى بین‏ المللى

دوم - اصلاح جزئى در خطوط مرزها

سوم - محدودیت‌هاى ضرورى

چهارم- سایر موارد

مبحث ششم- نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه کل کشور

اول- تصویب برنامه توسعه

دوم - تصویب بودجه سالانه کل کشور

مبحث هفتم - تفسیر قوانین

مبحث هشتم-طرح های تنقیحی

مبحث نهم - نکات مشترک مربوط به بررسى طرح‌ها و لوایحمبحث دهم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراحل رسیدگى به آنهامبحث یازدهم - تقاضای همه‌پرسیفصل دوم - نحوه بررسى و رأى اعتماد به هیأت وزیرانفصل سوم- نظارتمبحث اول- نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (88) و هفتاد و ششم (76) قانون اساسى

اول - تذکر و سؤال الف - تذکر ب - سؤال دوم - تحقیق و تفحص

مبحث دوم - نمایندگان ناظر در مجامع، هیأت‌ها و شوراهامبحث سوم- نحوه رسیدگى دیوان محاسبات به اجراى بودجه سالانه کل کشورمبحث چهارم- استیضاح

اول - استیضاح وزیران

دوم - استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور

مبحث پنجم- گزارش رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس شورای اسلامی

مبحث پنجم-گزارش رییس جمهور و وزرا به مجلس شورای اسلامی

مبحث ششم-سایر مقررات

ضمائم - قوانین مرتبط با آیین نامه داخلی 

1- قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359/11/1

2- قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365/8/25

3- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25

4- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/1/15

5-قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 1393/6/15

دستورالعمل‌های اجرائی مرتبط با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1- دستورالعمل اجرایی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1392/5/22 کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

2- دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره(1) ماده(36) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/5/6

فرم امتیازبندی انتخاب کمیسیون نمایندگان مجلس شورای اسلامیآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمعاونت قوانین

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

اردیبهشت ماه 1399

قانون آیین‌‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى

باب اول – کلیات

فصل اول- تشکیل مجلس و تشکیلات آن

مبحث اول- افتتاحیه و استقرار مجلس

اول – محل تشکیل

ماده 1- محل دائمی مجلس شوراى اسلامى ساختمان بهارستان است و جلسات مجلس در این محل، رسمیت دارد. تعیین هر محل دیگر با پیشنهاد هیأت رئیسه و رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.

تبصره 1- در مواقع اضطرار که تشخیص آن بر عهده هیأت رئیسه مجلس است اگر تشکیل جلسات رسمی در محل‌های موضوع این ماده ممکن نشود، از طرف هیأت رئیسه، محل دیگری تعیین می‌شود و به اطلاع نمایندگان می‌رسد. ادامه تشکیل جلسات در این محل نیز با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.

تبصره 2- رأی‌گیری موضوع این ماده بعد از صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام حداکثر به مدت پنج دقیقه انجام می‌شود.

دوم - افتتاح مجلس

ماده 2- نخستین جلسه هر دوره مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد. در آغاز جلسه آیات (35) تا (42) سوره شورى تلاوت مى‏شود.

پس از قرائت پیام مقام معظم رهبرى مراسم سوگند انجام و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (ره) و شهیدان انقلاب اسلامى و اداى احترام و تجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند یافت.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : rc.majlis.ir

نسخه چاپی قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1378/07/18 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

قانون آئين‌ نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ‌ جهت مشاهده متن كامل "آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي" منتشر شده توسط معاونت قوانين مجلس در مهرماه 1399 به شماره شناسنامه (49296) مراجعه نماييد

مصوب 1378,07,18با اصلاحات و الحاقات بعدي

باب اول - كليات

فصل اول - تشكيل و افتتاح مجلس ‌

مبحث اول - تشكيل و افتتاح مجلس

‌اول - تشكيل مجلس

ماده 1 - محل مجلس شوراي اسلامي ايران محل تشكيل اولين مجلس خبرگان است كه قانون اساسي ايران در آن به تصويب رسيده است و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات عمومي رسميت ندارد مگر با تصويب دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس.

تبصره - در مواقع اضطراري كه اجتماع و تشكيل جلسات در محل رسمي ممكن نباشد، محل جديد تشكيل جلسات بايد رسماً از طرف هيأت رئيسه به اطلاع نمايندگان برسد.

‌دوم - افتتاح مجلس ‌

ماده 2 - نخستين جلسه هر دوره مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسي با حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد. در آغاز جلسه آيات (35) تا (42) سوره شوري تلاوت مي شود.

پس از قرائت پيام مقام معظم رهبري مراسم سوگند انجام و در پايان جلسه، نمايندگان به منظور بزرگداشت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و شهيدان انقلاب اسلامي و اداي احترام و تجديد عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند يافت.

‌سوم - تشريفات سوگند ‌

ماده 3 - نمايندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسي سوگند ياد مي كنند. متن سوگندنامه توسط رئيس قرائت مي شود و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم تحليف، سوگندنامه را امضاء مي كنند.

نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه رسمي كه حضور پيدا مي كنند سوگند را بجا آورند و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند.

چهارم - جايگاهها

ماده 4 - جايگاه نمايندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمايندگان به مجلس به حكم قرعه تعيين مي شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه كشي هر شش ماه يكمرتبه تجديد مي شود. نمايندگاني كه در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده اند به حكم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند يافت. در دو رديف اول رئيس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاي شوراي نگهبان و هيأت وزيران و معاونان امور مجلس و ديگر افراد مجاز طبق اين آيين نامه خواهند نشست و افراد مذكور بهيچوجه مجاز به نشستن در صندلي نمايندگان و يا تردد در محل استقرار نمايندگان نمي باشند.

ماده 5 - خبرنگاران و تماشاچيان با داشتن كارت مخصوص همان جلسه و نيز مأمورين انتظامات مجلس در محل هاي مخصوص، حق حضور خواهند داشت و بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هرگونه بي نظمي خودداري كنند. در غير اينصورت با دستور رئيس، تالار جلسه را ترك مي نمايند. در صورتي كه عمل آنان مستوجب تعقيبات كيفري بشود فرد خاطي با رعايت مقررات توسط مأمورين انتظامات مجلس توقيف و به مراجع صالحه تسليم خواهد شد.

تبصره 1 - هر يك از نمايندگان مي تواند در هر جلسه براي حداكثر سه نفر كه به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور كارت ورود به محل تماشاچيان را بنمايد. انتظامات مجلس موظف به صدور كارت براي آنان مي باشد.

تبصره 2 - سازمان اداري مجلس، با رعايت موازين تعيين شده از طرف هيأت رئيسه، براي خبرنگاران جرائد داخلي كه طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و براي خبرنگاران خارجي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كارت موقت غيرقابل انتقال صادر مي نمايد.

‌پنجم - انتظام مجلس

ماده 6 - حفظ انتظام وامنيت محوطه مجلس بعهده رئيس مجلس و در غياب او به عهده نواب رئيس است. هيچ مقام و قوه اي بدون اجازه رئيس، حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.

ماده 7 - رئيس جمهور و معاونان او، وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را نيز همراه داشته باشند و رئيس قوه قضائيه براي شركت در مراسم تحليف رئيس جمهور در مجلس شركت مي كند و همچنين اعضاي شوراي نگهبان حق حضور در كليه جلسات رسمي مجلس را دارند و چنانچه طرح يا لايحه اي با قيد دو يا سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد اعضاء شوراي نگهبان بايد در آن جلسه شركت نمايند.

تبصره 1- در صورتي كه مسؤولين اجرائي و قضائي از طرف رئيس مجلس براي دفاع و توضيح طرح و يا لايحه دعوت شده باشند، شركت آنان در جلسات مربوط به آن طرح و لايحه بلامانع است.

تبصره 2- رئيس و دادستان ديوان محاسبات و معاونان امور مجلس وزراء و سازمان برنامه و بودجه و آن عده از كاركنان و مستخدمين مجلس كه حضور آنان در تالار جلسه ضروري باشد با اجازه هيأت رئيسه حق حضور در جلسات را دارند.

ماده 8 - حمل هر نوع اسلحه براي كساني كه وارد ساختمان اصلي مجلس مي شوند مطلقاً ممنوع است.

مبحث دوم - تشكيلات قانونگذاري مجلس

اول - هيأت‌ هاي رئيسه مجلس

الف - هيأت رئيسه سني

ماده 9 - مسن ترين فرد از نمايندگان حاضر به عنوان رئيس سني و فرد بعدي به عنوان نايب رئيس و دو نفر از جوانترين نمايندگان حاضر به سمت منشي معين مي شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مي گيرند. در صورت تساوي سن، هيأت رئيسه سني با قيد قرعه از بين مسن ترين و جوانترين نمايندگان حاضر تعيين خواهد شد.

اعلام هيأت رئيسه سني با اداره كل قوانين مجلس است.

ماده 10 - وظايف هيأت رئيسه سني، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و اجراي انتخابات هيأت رئيسه موقت است.

ب - هيأت رئيسه موقت ‌

ماده 11 - انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه علني مجلس انجام خواهد شد. تركيب و طرز انتخاب آن مانند هيأت رئيسه دائم است، به جز اينكه اكثريت نسبي در انتخاب رئيس كافي خواهد بود.

هيأت رئيسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هيأت رئيسه دائم مراسم تحليف را بجاي خواهد آورد.

ماده 12 - وظايف هيأت رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأييد اعتبارنامه دو سوم نمايندگان و اجراي انتخابات هيأت رئيسه دائم و تمشيت امور اداري مجلس است.

ج - هيأت رئيسه دائم

ماده 13 - پس از تصويب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمايندگان، هيأت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيأت رئيسه دائم مي كند، اعضاء هيأت رئيسه دائم براي يكسال انتخاب مي شوند. مبناي تجديد انتخابات ساليانه، سالروز انتخابات هيأت رئيسه قبلي بوده و در صورتي كه با تعطيلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مي گردد و مسووليت هيأت رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد گرديد.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : qavanin.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

علت تلخی دهان چیست، درمان های خانگی تلخی دهان
پخش زنده کربلا از ماهواره ۱۴۰۱ | پخش زنده کربلا با کیفیت بالا | زیارت آنلاین کربلا
آیا روی ماه یاحسین نوشته ۱۴۰۱ | عکس ماه امشب | عکس ماه که روش نوشته یا حسین
آلف مانگا | alef manga | الف مانگا پرسپولیس کیست | الف مانگا بازیکن فوتبال
نقش ابراهیم اشتر در مختارنامه | مالک اشتر کیست
دلنوشته شام غریبان ۱۴۰۱ | متن شام غریبان عاشقانه | متن برای شمع شام غریبان
ادارات خوزستان فردا تعطیل است ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | اهواز فردا تعطیل است
امار فوتی های کرونا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | آمار کرونا امروز ایران ۱۴۰۱
متن شام غریبان مرده ۱۴۰۱ | متن شام غریبان پدر | متن شام غریبان مادر فوت شده
بیو شام غریبان ۱۴۰۱ | کپشن شام غریبان | جمله برای شام غریبان
متن شام غریبان برای استوری ۱۴۰۱ | فیلم شمع شام غریبان امام حسین
استوری شام غریبان ۱۴۰۱ | متن کوتاه برای شام غریبان | دعا برای شام غریبان
دلیل مرگ مهران غفوریان ۱۴۰۱ | پیج اصلی مهران غفوریان | مهران غفوریان الان کجاست
ایا فردا سه شنبه 18 مرداد 1401 تعطیل است + بانک ها و ادارات
تعطیلی خوزستان اهواز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ بانکها و ادارات