ولی باشه ها!

مثل خط های روی لوله!

کمرنگ پر رنگ نشه!

باشه 

پررنگ پررنگ!

دلم میخوادش...