گام به گام درس 6 کتاب کار زبان نهمپاسخ سوال های درس ششم کتاب کار زبان نهم متوسطه

سوال صفحه 84 کتاب کار زبان نهم

1- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

پاسخ سوال 1 صفحه 84 درس ششم کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 85 درس 6 کتاب کار زبان نهم

2- مکالمه را با افزودن did یا didn’t کامل کنید.

پاسخ سوال 2 صفحه 85 درس 6 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 86 کتاب کار زبان پایه نهم:
3- جملات را سوالی کنید.

پاسخ سوال 3 صفحه 86 درس آخر کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 87 درس ششم کتاب کار زبان نهم

4- با انتخاب کلمه مناسب از جدول، پنج جمله بساز.

پاسخ سوال 4 صفحه 87 درس ششم کتاب کار زبان نهم

 

حل صفحه 88 درس ششم کتاب کار زبان نهم:

5- گزارش مصدومان یک حادثه را بخوانید و سپس جملات را کامل کنید.

پاسخ سوال 5 صفحه 88 درس lesson 6 Health and Injuries کتاب کار زبان نهم

 

پاسخ سوالات صفحه 89 درس ششم کتاب کار زبان نهم

6- با در نظر گرفتن اتفاقات زندگی پارسا به پرسش های زیر پاسخ دهید.

پاسخ سوال 6 صفحه 89 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

گام به گام درس ششم کتاب کار زبان نهم صفحه 90

7- الف) کلمات مربوط به مضمون درس را بیابید. (6 کلمه)
ب) کلماتی را که یافته اید در جملات زیر قرار دهید.
پ) کلمات را در ستون مناسب قرار دهید.

پاسخ سوالات صفحه 90 درس 6 کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

حل سوال های صفحه 91 از درس 6 کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

ت) با کلماتی که در جدول یافته اید چند جمله بسازید.
8- الف) سحر به متن انگلیسی گوش کرده و آن را یادداشت نموده است. آن را اصلاح کنید. (5 غلط)

گام به گام سوال های صفحه 91 کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

ب) این متن را درباره خود بازنویسی کنید.

پاسخ سوال صفحه 92 درس ششم کتاب کار زبان نهم

 

گام به گام درس پنجم کتاب کار زبان نهم صفحه 93

9- به پرسش های زیر درباره خودتان پاسخ دهید.

پاسخ سوال 9 صفحه 93 درس ششم کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

حل سوالات صفحه 94 درس ۶ کتاب کار زبان نهم

10- الف) زیر «افعال گذشته» این داستان را خط بکشید.

جواب سوال 10 صفحه 94 کتاب کار زبان نهم درس 6

 

ب) بله یا خیر؟
11- به پرسش های زیر پاسخ دهید.

حل سوالات صفحه 95 کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

کتاب درسی کتاب کار زبان نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب