گام به گام درس 5 کتاب کار زبان نهمسوال صفحه 68 کتاب کار زبان نهم

1- جاهای خالی را با زمان «گذشته» افعال پر کنید.

پاسخ سوال 1 صفحه 68 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 69 درس 5 کتاب کار زبان نهم

2- جملات را با به کاربردن زمان گذشته بازنویسی کنید.

پاسخ سوال 2 صفحه 69 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 70 کتاب کار زبان پایه نهم

3- جدول زیر را کامل کنید. (یک نمونه حل شده است)

پاسخ سوال 3 صفحه 70 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 71 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

4- جملات زیر را مرتب کنید.

پاسخ سوال 4 صفحه 71 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

حل صفحه 72 درس 5 کتاب کار زبان نهم

5- به پرسش های زیر پاسخ دهید.

پاسخ سوال 5 صفحه 72 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

پاسخ سوالات صفحه 73 درس ششم کتاب کار زبان نهم

6- با مرتب کردن جملات، مکالمه ای بسازید.

7- الف) کلمات مربوط به مضمون درس را بیابید. (6 کلمه)

پاسخ سوال 6 و 7 صفحه 73 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

ب) کلمات به تمرین الف را نوشته و به تصاویر وصل کنید.

پاسخ سوالات صفحه 74 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

گام به گام درس پنجم کتاب کار زبان نهم صفحه 75

پ) کلمات مربوط به تمرین الف را در ستون مناسب قرار دهید.

ت) جملات زیر را با استفاده از کلمات یافته شده کامل کنید.

پاسخ سوالات صفحه 75 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

 

حل سوالات صفحه 76 درس 5 کتاب کار زبان نهم:

8- الف) سینا برای پسر عمویش که در استرالیا زندگی می کند رایانامه ای نوشته است و از شما خواسته آن را اصلاح کنید. (6 غلط)

پاسخ سوال 8 صفحه 76 درس پنجم کتاب کار زبان نهم

صفحه 77 کتاب کار زبان پایه نهم

ب) این متن را درباره خود بازنویسی کنید.

پاسخ سوال این صفحه به عهده شما می باشد و باید اسم های خود را جایگزین کنید.

 

پاسخ سوالات صفحه 78 درس پنجم کتاب کار زبان پایه 9

9- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

پاسخ سوال 9 صفحه 78 درس پنجم کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

سوال صفحه 79 کتاب کار زبان نهم

10- الف) آنچه می خوانید بخش هایی از گزارش مینا دربارە هفته گذشته است. آن را بخوانید و زیر افعال «زمان گذشته» خط بکشید.

جواب سوال صفحه 79 کتاب کار زبان نهم

ب) بله یا خیر؟
پ) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

حل سوالات صفحه 81 کتاب کار زبان نهم متوسطه

 

کتاب درسی کتاب کار زبان نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب