گام به گام درس 4 کتاب کار زبان نهمجواب صفحه 54 کتاب کار زبان نهم

 

1 گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 

جواب صفحه 54 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 55 کتاب کار زبان نهم

2 با افزودن do یا does پرسش مناسب بسازید.

1. What you do in your free time?
What do you do , in your free time?
2.When your brother get up in the morning?
When does your brother get up in the morning?
3.Where a baker work?
Where does a baker work?
4.How she go to school?
How does she go to school?
5.Why they learn English?
Why do they learn English?

 

جواب صفحه 56 کتاب کار زبان نهم

3 پرسش ها را به پاسخ مناسب وصل کنید.

 

جواب صفحه 56 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 57 کتاب کار زبان نهم

4 جمالت زیر را با توجه به کلمات داخل کمانک ٭1بازنویسی کنید.

Example:They go to the movies. (often)
They often go to the movies.

1. He reads the newspaper. (sometimes)
He sometimes reads the newspaper.
2. She helps her daughter with her homework. (often)
She often helps her daughter with her homework.
3. We watch television in the evening. (usually)
We usually watch television in the evening.
4. I eat vegetables and fruits. (always)
I always eat vegetables and fruits.
5. They hire a taxi to work. (never)
They never hire a taxi to work.

 

جواب صفحه 58 کتاب کار زبان نهم

5 با توجه به تصاویر، جاهای خالی را پر کنید. سپس به آن ها پاسخ دهید.

1. ..When…. do you sleep at night?
I sleep at 9:00 .
2. …How …. do they go to school?
They go to school by van.
3. …Where…. does Mr. Brown live?
He lives in Tehran.
4. ..What…. does she drink for breakfast?
She drinks milk.
5. ..Why …. is he nervous?
Because it’s late.

 

جواب صفحه 59 کتاب کار زبان نهم

6 تصاویر و پرسش و پاسخ های مرتبط را به هم وصل کنید.

 

جواب صفحه 59 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 60 کتاب کار زبان نهم

7- الف) کلمات مرتبط با مضمون درس را پیدا کنید و آنها را در جاهای خالی جمله های زیر بنویسید. (6 کلمه)

 

جواب صفحه 60 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 60 کتاب کار زبان نهم

1. A f firefighter puts out …..fire….. .
2. Mr. Ahmadi goes to work by taxi. He ….hires….. a taxi.
3. Mahya has some money. She wants to open an …account…
(in the bank)
4. get on a bus ≠ ….get…. …off… a bus.
5. Pilots have a ……hard… job. (≠easy)
6. We try to keep the city …..clean…. . (≠dirty)

 

جواب صفحه 61 کتاب کار زبان نهم

ب( کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

 Put the words in the correct columns.

AdjectiveVerbNoun
hardhiresfire
cleanget offaccount

پ( با کلماتی که یافته اید چند جمله بسازید.

This lesson is hard.

I clean the room.

We hire a taxi.

She opens an account.

 

جواب صفحه 62 کتاب کار زبان نهم

8 امیرعلی میخواهد برای انجمن زبان مدرسه خود پرسش نامهای را با عنوان  «خدمات شهری» تنظیم کند. او از شما خواسته است آن را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید. (5 غلط)

 

جواب صفحه 62 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 63 کتاب کار زبان نهم

9 بله یا خیر؟

 

جواب صفحه 63 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 64 کتاب کار زبان نهم

10 الف) فرانک درباره گردش علمی مدرسه خود متن زیر را نوشته است. آن را بخوانید و زیر «قید های تکرار» خط بکشید. 

 

جواب صفحه 64 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 65 کتاب کار زبان نهم

ب) بله یا خیر؟

جواب صفحه 64 کتاب کار زبان نهم

 

پ) سؤال های زیر را درباره اردوی مدرسه خود پاسخ دهید.

1. Where do you usually go on school trips?
We usually go to Mashhad.
2. How do you go there?
We go there by train.
3. What special activities do you do?
We visit Holy Shrine.
4. When do you usually come back?
We usually come back after a week .
5. Do you enjoy school trips?
Yes We enjoy school trips .

 

کتاب درسی کتاب کار زبان نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب