گام به گام درس 2 کتاب کار زبان نهمجواب صفحه 22 کتاب کار زبان نهم

✅ 1 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

جواب صفحه 22 کتاب کار زبان نهم

 

2 جملات زیر را با زمان حال استمراری کامل نمایید.

1. I .……….am traveling……….. to Mashhad.(travel)

2. Brenda .………….is booking……….. a room online. (book)

3. They …………are washing ………….. their car now.(wash)

4. We ………are exchanging……. money at the airport.(exchange)

 

جواب صفحه 23 کتاب کار زبان نهم

3 جمالت زیر را مرتب کنید.

1. form/a reservation/filling out/is/the tourist/ .

The tourist is filling out a reservation form

2.checking/your brother/is /the map/ ?

Is your brother checking the map?

3.now/your little brothers/what/are/doing/ ?

What are your little brothers doing now?

4.traveling/my friend’s/is/father/now/ .

my friend’s father is traveling now.

 

جواب صفحه 25 کتاب کار زبان نهم

5 برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

جواب صفحه 25 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 26 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 26 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 27 کتاب کار زبان نهم

6 الف) کلمات مربوط به مضمون درس را در جدول زیر بیابید. (6 کلمه)

جواب صفحه 27 کتاب کار زبان نهم

 

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

جواب صفحه 27 کتاب کار زبان نهم

 

پ) با کلماتی که یافته اید، جمله بسازید.

1-I am packing for a trip

2-They are booking a hotel

3-The plane is landing

4-He is checking the passport

5-We are going to the airport

6.Ali is buying a ticket

 

جواب صفحه 28 کتاب کار زبان نهم

7 یکی از دوستان تان که به آموزشگاه زبان می رود، متنی را درباره این تصویر نوشته و از شما خواسته که در اصلاح آن به او کمک کنید. (4 غلط)

جواب صفحه 28 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان نهم

8 الف( تصاویر زیر مربوط به سفر یک خانواده ایرانی است. آنها را بر اساس ترتیب زمانی مرتب کنید. 

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

ب( برای هر یک از تصاویر، جمله ای بسازید.

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان نهم

 

9 با توجه به تصاویر، جمالت زیر را دربارۀ خودتان کامل کنید.

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

It’s 5:30 a.m. Now I am praying.

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

It’s 6 a.m I am eating breakfast

جواب صفحه 31 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

It’s 1 p.m I am going home now

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

It’s 5 p.m. Now I am doing my homework

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان نهم

It’s 10 p.m. I am going to bed now

 

جواب صفحه 32 کتاب کار زبان نهم

10 الف) مکالمهٔ زیر را بخوانید و زیر زمان »حال استمراری« خط بکشید.

جواب صفحه 32 کتاب کار زبان نهم

 

جواب صفحه 33 کتاب کار زبان نهم

ب) بله یا خیر؟

جواب صفحه 33 کتاب کار زبان نهم

 

پ) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 

جواب صفحه 33 کتاب کار زبان نهم

 

کتاب درسی کتاب کار زبان نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب