گام به گام درس 22 مطالعات اجتماعی نهمجواب فعالیت صفحه 149 مطالعات نهم

 

۱- به کمک دبیر، قانون اساسی را به کلاس بیاورید

شما می‌ توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب‌های درسی به نشانی http://social studies dept. talif. sch.ir متن کامل قانون اساسی را بارگیری (دانلود) و از آن استفاده کنید

 

الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول ۷ و ۲۰ را که در صفحه ۱۵۳ نوشته نشده است، بنویسید.
اصل 7: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها) از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورداند.

ب) در مقابل هریک از حقوق شهروندی که در این درس نوشته شده است، یک یا چند اصل قانون اساسی را که به آن مربوط می‌شود پیدا کنید و شماره آن را در کنار مطلب مربوط بنویسید.

پاسخ: حق برخورداری از عدالت قضایی (اصل 34 و 35)
حق برخورداری از عدالت قانونی (اصل 32 و 38)
حق مشارکت سیاسی (اصل 6)
حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی (اصل 24 و 31)

پ) در اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف شده است تا حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. به این اصل مراجعه و برخی موارد آن را در کلاس مطرح کنید. 

پاسخ: ۱) عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد در دوره قاجاریه
۲) عدم مشارکت مردم در امور سیاسی
۳) در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می‌شدند نه شهروند
۴) دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی و تامین اجتماعی
۵) به خاطر تفکر ارباب ـ رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی و قضایی (مثلاً حق داشتن وکیل) کم بود.

 

جواب فعالیت صفحه 150 مطالعات نهم

 

۲ -چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته
شده است؛ با حقوق مردم در دوره قاجاریه و پهلوی مقایسه کنید.
پاسخ: عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد در دوره قاجاریه، عدم مشارکت مردم در امور سیاسی، در آن دوره مردم به عنوان رعیت شناخته می شدند نه شهروند، دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی و تأمین اجتماعی.

از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ: در جمهوری اسلامی افراد به عنوان شهروند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهتری برخوردارند.

مردم برای به دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش هایی کرده اند؟
پاسخ: مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری در همین راستا بوده است.

4- الف) منظور از حق برخورداری از تأمین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید.

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،  بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
ب( کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟ 

پاسخ: اصل 29  قانون اساسی

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب