گام به گام درس 13 مطالعات اجتماعی نهمفعالیت صفحه 86 مطالعات نهم

 

2ــ چه جریان هایی با چه تفاوتهایی در نهضت مشروطه نقش مؤثری داشتند؟

جواب

جواب

مردم به رهبری روحانیت و تکیه برآموزه های دین اسلام، روشنفکران ایرانی با توجه به افکار و دستاوردهای تمدن اروپا.

فعالیت صفحه 87 مطالعات نهم

 

3ــ چه حوادث مهمی در فاصله فرمان مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول رخ داد؟

جواب

جوابشدت گرفتن اختلاف ها، روی کار آمدن محمد علیشاه و مخالفت با مشروطه و به توپ بستن و تعطیلی مجلس، شهادت شیخ فضل ال له نوری، افزایش دخالتهای خارجی و بستن قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلیس و روسیه.

فعالیت صفحه 88 مطالعات نهم

 

4- مهم ‌ترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.
جواب

جواب1-استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه
2- اختلاف بین رهبران مشروطه
3- انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری

 

فعالیت صفحه 88 مطالعات نهم

 

5- پس از مطالعه متن، به نقشه دقت کنید و بگویید:

الف) روسیه و انگلستان در قرارداد ۱۹۰۷ تقریباً کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟
جواب

جوابایران را به سه منطقه تقسیم کردند:
1) منطقه شمالی تحت نفوذ روسیه
2) منطقه جنوب تحت نفوذ انگستان
3) منطقه بی‌طرف که شامل کویرها و بیابان‌های بی آب و علف بود متعلق به یاران شناخته شد.

ب) هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟
جواب

جوابجلوگیری از حضور کشورهای تازه قدرتمند شده اروپا مانند آلمان و ایتالیا و…

– قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟
جواب

جوابدوباره اوضاع کشور آشفته و نابسامان شد و دخالت بیگانگان دوباره افزایش یافت.

 

فعالیت صفحه 89 مطالعات نهم

 

6- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اوّل در ایران را از متن درس استخراج و فهرست کنید.

جوابجوابسیاسی :روسیه. انگلیس و عثمانی اعلام بی طرفی ایران را نادیده گرفتند و وارد ایران شدند

 

اجتماعی: بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران امنیت و آسایش مردم از بین رفت    جواب

ایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختند دولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست داد.

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب