گام به گام درس 4 دینی دهم ریاضیجواب فعالیت کلاسی صفحه 54 درس چهارم دینی دهم

برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می‌گویند: «ما به وجود این مجازات هایی که گفته می‌شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم» شما به این گونه افراد چه پاسخی می‌دهید؟

پاسخ: پیروی از یک قانون عقلی می‌گوید: «دفع خطر احتمالی لازم است». حتی اگر شخص دیوانه یا دروغگویی خبری به ما بدهد، مانند وجود سم در غذا، عقل حکم می‌کند که از آن غذا نخوریم.

حال کسانی در مورد قیامت به ما خبر می‌دهند که عاقل‌ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده‌اند و عقل حکم می‌کند برای جلو گیری از آسیب و لطمه در قیامت به گفته‌های آنها عمل کنیم.

جواب تدبر صفحه 55 درس 4 دینی دهم

 

خداوند در آیات سوم و چهارم سوره قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد می‌پردازند، می‌گوید: «نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی‌آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می‌کنیم». به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سرانگشتان اشاره می‌کند؟

پاسخ: به دلیل این که اثر انگشت هر شخصی منحصر به فرد می باشد و حتی برای دوقلوهای یکسان نیز متفاوت است، که این موضوع به دقت بی اندازه خداوند در خلق مجدد مخلوقات اشاره دارد.

 

جواب تدبر صفحه 58 درس چهارم دین و زندگی دهم

 

با اندیشه در ترجمهٔ آیات زیر، برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

١) آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می‌کردند و می‌گفتند: «هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!» (واقعه، ٤٨ – ٤٥)

٢) وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان‌ها که روز جزا را انکار می‌کنند. تنها کسی آن را انکار می‌کند که متجاوز و گناهکار است. (مطفّفین، ١٢ – ١٠)

٣) (انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [علت انکارش این است که] او می‌خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند. (قیامت، ٥)

پاسخ واقعه، ٤٨ – ٤٥: از دلایل انکار معاد مغرور شدن بر نعمت و اصرار بر گناهان بزرگ است.

پاسخ مطفّفین، ١٢ – ١٠: از دلایل انکار معاد تجاوز به حقوق خدا و مردم و انجام گناه است.

پاسخ قیامت، ٥: از دلایل انکار معاد انجام گناه بدون ترس از محاکمه قیامت است.

 

جواب سوالات اندیشه و تحقیق صفحه 60 درس چهارم دینی دهم

 

١) تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.

پاسخ: کارهای نیک: شهادت در راه خدا، هدایت انسان ها، از بین بردن فساد و بی بند و باری، کاهش فقر در جامعه.

گناهان: جنایت های جنگی، ترویج عقاید خرافی بین مردم، فساد و بی بندو باری در جامعه، نزدن ماسک در دوران شیوع کرونا

۲) اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ به چه دلیل؟

پاسخ: بله، چون پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر داده و نسبت به آن هشدار داده اند.

۳) رابطه میان «آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان» و «ضرورت وجود معاد» را توضیح دهید.

پاسخ: اگر با این همه استعداد که خدا به ما داده خاک شویم و معادی نباشد آفرینش انسان و جهان عبث خواهد بود و گفتیم که خدا کار عبث نمی کند. پس معاد لازمه حکمت خداست.

 

 

کتاب درسی دینی دهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب