اجرای موسیقی خراسان با دوتار نوازی از همایون حامدی 
منبع: هفدانگ