قطعه آرامشبخش از پیازا گاریبالدی از آلبوم “آرامش گیتار تنها” ساخته وین جونز وامی هایاشی میباشد.