۳۵ مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲ بسیار لاکچری از کالکشنهای جدید سالاینبار با ۳۵ مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ از جدیدترین کالکشنهای سال با جنسهای متفاوتی از پارچه از جمله حریر، تور، ابریمشی، مخمل ، کتان و نخی در خدمت هستیم.

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲

همان طور که گفتیم در این مطلب مدلهای جدید پرده پذیرایی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ برای دکوراسیون داخلی منزل را برایتان آماده کردیم. نصب پرده مناسب در سالن پذیرایی و هماهنگی و ست بودن رنگ آن با دیگر وسایل می تواند زیبایی ظاهری بسیار بیشتری به منزل ببخشد. از شما دعوت می کنیم تا در ادامه این مدلهای فوق العاده شیک و زیبا را مشاهده نمایید.

پرده مدل جدید سبز رنگ بسیار زیبا برای خانه های با پذیرایی بزرگپرده مدل جدید سبز رنگ بسیار زیبا برای خانه های با پذیرایی بزرگ

پرده مدل جدید سبز رنگ بسیار زیبا برای خانه های با پذیرایی بزرگ

پرده فانتزی ۲۰۲۲ بسیار شیک برای مشکل پسندانپرده فانتزی ۲۰۲۲ بسیار شیک برای مشکل پسندان

پرده فانتزی ۲۰۲۲ بسیار شیک برای مشکل پسندان

مدل پردهای جدید پذیرایی سادهمدل پردهای جدید پذیرایی ساده

مدل پردهای جدید پذیرایی ساده

پرده بسیار شیک ترکیه ای 2022 مخصوص سالن خانهپرده بسیار شیک ترکیه ای 2022 مخصوص سالن خانه

پرده بسیار شیک ترکیه ای ۲۰۲۲ مخصوص سالن خانه

پرده بسیار شیک ۱۴۰۱پرده بسیار شیک ۱۴۰۱

پرده بسیار شیک ۱۴۰۱ برای پذیرایی منزل

پرده جدید از جنس مخمل و توریپرده جدید از جنس مخمل و توری

پرده مدل جدید از جنس مخمل و توری

مدل پرده سلطنتی ۲۰۲۲ برای سالنهای پذیرائی بزرگمدل پرده سلطنتی ۲۰۲۲ برای سالنهای پذیرائی بزرگ

مدل پرده سلطنتی ۲۰۲۲ برای سالنهای پذیرائی بزرگ

پرده پذیرایی طلایی رنگ لاکچری برای مشکل پسندانپرده پذیرایی طلایی رنگ لاکچری برای مشکل پسندان

پرده پذیرایی طلایی رنگ لاکچری برای مشکل پسندان

پرده والان دار برای پذیراییهای شلوغپرده والان دار برای پذیراییهای شلوغ

مدل پرده والان دار ۲۰۲۲ برای پذیراییهای شلوغ

شیکترین مدلهای پرده اروپایی ۲۰۲۲ برای پذیراییشیکترین مدلهای پرده اروپایی ۲۰۲۲ برای پذیرایی

شیکترین مدلهای پرده اروپایی ۲۰۲۲ برای پذیرایی

جدیدترین مدل پردهای بسیار زیبای مخصوص سالن منازلجدیدترین مدل پردهای بسیار زیبای مخصوص سالن منازل

جدیدترین مدل پردهای بسیار زیبای مخصوص سالن منازل

پرده سالن با پارچه مخمل برای خوش سلیقه هاپرده سالن با پارچه مخمل برای خوش سلیقه ها

پرده مدل ۲۰۲۲ پذیرایی با پارچه مخمل برای خوش سلیقه ها

.uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .postImageUrl , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:hover , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:visited , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:active { border:0!important; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:active , .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2 .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uffd60e7666ada4d912c86c299c39f9c2:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۲ مدل میز تلویزیون جدید و شیک در طرح های دیواری، چوبی و مدرن

پرده بسیار شکیل و ضخیم گلدار 2022 برای زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزلپرده بسیار شکیل و ضخیم گلدار 2022 برای زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزل

پرده بسیار شکیل و ضخیم گلدار ۲۰۲۲ برای زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزل

پرده جدید سال ۱۴۰۱ برای ست کردن تم بنفشپرده جدید سال ۱۴۰۱ برای ست کردن تم بنفش

پرده مدل جدید سال ۱۴۰۱ برای ست کردن تم بنفش

مدلهای پرده پذیرایی رنگ روشن لاکچری امسالمدلهای پرده پذیرایی رنگ روشن لاکچری امسال

مدلهای پرده پذیرایی رنگ روشن لاکچری امسال

مدلهای اینستاگرامی

مدل پرده ساتن دالبوردار بسیار زیبای ۲۰۲۲ برای سالن خانهمدل پرده ساتن دالبوردار بسیار زیبای ۲۰۲۲ برای سالن خانه

مدل پرده ساتن دالبوردار بسیار زیبای ۲۰۲۲ برای سالن خانه

پردهای کلاسیک ۲۰۲۲ منزل برای قسمت پذیراییپردهای کلاسیک ۲۰۲۲ منزل برای قسمت پذیرایی

پردهای کلاسیک ۲۰۲۲ منزل برای قسمت پذیرایی

ست مدل پرده رنگ سال ۲۰۲۲ آبی کلاسیک همراه با مبمان هم توناژ با آنست مدل پرده رنگ سال ۲۰۲۲ آبی کلاسیک همراه با مبمان هم توناژ با آن

ست مدل پرده رنگ سال ۲۰۲۲ آبی کلاسیک همراه با مبمان هم توناژ با آن

پرده برای پنجره کوچک سالنپرده برای پنجره کوچک سالن

مدل پرده ۲۰۲۲ برای پنجره کوچک سالن پذیرایی

پرده پذیرایی شیک با مدل والان جدیدپرده پذیرایی شیک با مدل والان جدید

پرده پذیرایی شیک با مدل والان جدید

پرده اسپرت مدل ۲۰۲۲ برای خانه های با وسایل فانتزیپرده اسپرت مدل ۲۰۲۲ برای خانه های با وسایل فانتزی

پرده اسپرت مدل ۲۰۲۲ برای خانه های با وسایل فانتزی

جدیدترین پرده پذیرایی سال با طراحی مدرنجدیدترین پرده پذیرایی سال با طراحی مدرن

جدیدترین پرده پذیرایی سال با طراحی مدرن

پرده سالن بزرگ بسیار شیک 2022پرده سالن بزرگ بسیار شیک 2022

پرده سالن بزرگ بسیار شیک ۲۰۲۲

مدلهای جدید پرده پذیرایی در اینستاگراممدلهای جدید پرده پذیرایی در اینستاگرام

مدلهای جدید پرده پذیرایی در اینستاگرام

انواع مدل پرده ۱۴۰۱ مخصوص پذیرایی با رنگ بندی های متنوعانواع مدل پرده ۱۴۰۱ مخصوص پذیرایی با رنگ بندی های متنوع

انواع مدل پرده ۱۴۰۱ مخصوص پذیرایی با رنگ بندی های متنوع

مدلهای جدید پرده ایرانی برای سالن های بزرگ و کوچکمدلهای جدید پرده ایرانی برای سالن های بزرگ و کوچک

مدلهای جدید پرده ایرانی برای سالن های بزرگ و کوچک

مدل پرده دیواری پذیرائی بسیار زیبای ۲۰۲۲مدل پرده دیواری پذیرائی بسیار زیبای ۲۰۲۲

مدل پرده دیواری پذیرائی بسیار زیبای ۲۰۲۲

مدل نیم پرده ترک جدید برای جلوه زیباتر سالن منزلمدل نیم پرده ترک جدید برای جلوه زیباتر سالن منزل

مدل نیم پرده ترک جدید برای جلوه زیباتر سالن منزل

جدیدترین مدلهای پرده پذیرایی مجلسی بی نهایت شیکجدیدترین مدلهای پرده پذیرایی مجلسی بی نهایت شیک

جدیدترین مدل های پرده پذیرایی مجلسی ۲۰۲۲ بی نهایت شیک

پردهای مد سال ۲۰۲۲ از جنس کتان و گیپورپردهای مد سال ۲۰۲۲ از جنس کتان و گیپور

پردهای مد سال ۲۰۲۲ از جنس کتان و گیپور

مدل پرده لاکچری پذیرایی ۲۰۲۲ سبز و سفید رنگمدل پرده لاکچری پذیرایی ۲۰۲۲ سبز و سفید رنگ

مدل پرده لاکچری پذیرایی ۲۰۲۲ سبز و سفید رنگ

پرده های دکوراتیو فوق العاده شیک 2022 برای سالنپرده های دکوراتیو فوق العاده شیک 2022 برای سالن

مدل پرده های پذیرایی دکوراتیو فوق العاده شیک ۲۰۲۲ برای سالن

پرده دو رو ابریشمی جدید ۲۰۲۲ برای سالن پذیراییپرده دو رو ابریشمی جدید ۲۰۲۲ برای سالن پذیرایی

پرده دو رو ابریشمی جدید ۲۰۲۲ برای سالن پذیرایی

امیدواریم از جدیدترین انواع مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲ که برایتان آماده کردیم استفاده لازم را برده باشید.

.ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .postImageUrl , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:hover , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:visited , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:active { border:0!important; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:active , .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ue20231afb11a9321b3c627f8c0e90b2b:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۲۴ مدل جاکفشی جدید ۲۰۲۰ - ۹۹ مدرن و شیک برای فضاهای آپارتمانی

در صورتیکه هرگونه نظر یا پیشنهادی در مورد این مطلب دارید می توانید از طریق قسمت نظرات همین مطلب آن را با ما به اشتراک بگذارید.

همچنین می توانید از جدیدترین انواع مدل دکوراسیون نیز دیدن نمایید.

از شما دعوت می کنیم تا انواع مدل جاکفشی جدید ۲۰۲۲ را هم مشاهده نمایید.

منابع:

اینستاگرام

3.9/5 - (37 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب