۳۵ مدل لباس بافت مردانه و پسرانه ۲۰۲۲ جدید برای آقایان خوشتیپدر این مطلب با ۳۵ مدل لباس بافت مردانه و پسرانه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ از بین جدیدترین کارهای بافتنی بهاری، پاییزی و زمستانی از جمله انواع بلوز و پلیور در خدمت شما هستیم.

مدل لباس بافت مردانه ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱مدل لباس بافت مردانه ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱

مدل لباس بافت مردانه ۲۰۲۲۱۴۰۱

مدل لباس بافت مردانه و پسرانه ۲۰۲۲

همان طور که خدمتتان گفته شد جدیدترین مدلهای لباس بافتنی مردانه و پسرانه ۲۰۲۲ را برایتان آماده کرده ایم تا از بین آنها بافت دلخواه خود برای فصول سرد سال را انتخاب نمایید. در ادامه از شما دعوت می کنیم تا این بافتهای بسیار شیک را مشاهده نمایید.

مدل لباس بافتنی بسیار زیبای پسرانه ۲۰۲۲مدل لباس بافتنی بسیار زیبای پسرانه ۲۰۲۲

مدل لباس بافتنی بسیار زیبای پسرانه ۲۰۲۲

لباس بافتنی دکمه دار بسیار با کلاس برای آقایانلباس بافتنی دکمه دار بسیار با کلاس برای آقایان

لباس بافتنی دکمه دار بسیار با کلاس برای آقایان

مدل بافت مردونه مجلسی جدید برای روی پیراهنمدل بافت مردونه مجلسی جدید برای روی پیراهن

مدل بافت مردونه مجلسی جدید برای روی پیراهن

لباس بافت بسیار شیک پسرانه یقه اسکی 2022لباس بافت بسیار شیک پسرانه یقه اسکی 2022

لباس بافت بسیار شیک پسرانه یقه اسکی ۲۰۲۲

بافتنی مردانه یقه هفت بسیار شیک و سادهبافتنی مردانه یقه هفت بسیار شیک و ساده

بافتنی مردانه یقه هفت بسیار شیک و ساده

پلیور دو رنگ مردانه اسپرت سال ۲۰۲۲پلیور دو رنگ مردانه اسپرت سال ۲۰۲۲

پلیور دو رنگ مردانه اسپرت سال ۲۰۲۲

بلوز بافت مشکی رنگ پسرانه جدید بهاریبلوز بافت مشکی رنگ پسرانه جدید بهاری

بلوز بافت مشکی رنگ پسرانه جدید بهاری

شیکترین مدل بافتنی مردانه ۲۰۲۲ یقه هفتشیکترین مدل بافتنی مردانه ۲۰۲۲ یقه هفت

شیکترین مدل بافتنی مردانه ۲۰۲۲ یقه هفت

مدل لباس بافتنی زمستانی مردانه ۲۰۲۲ بسیار گرممدل لباس بافتنی زمستانی مردانه ۲۰۲۲ بسیار گرم

مدل لباس بافتنی زمستانی مردانه ۲۰۲۲ بسیار گرم

لباس پسرانه بافتنی جدید مدل ۲۰۲۲ پاییزیلباس پسرانه بافتنی جدید مدل ۲۰۲۲ پاییزی

لباس پسرانه بافتنی جدید مدل ۲۰۲۲ پاییزی

مدل لباس بافت مردانه در اینستاگراممدل لباس بافت مردانه در اینستاگرام

مدل لباس بافت مردانه در اینستاگرام

بلوز بافت کره ای ۲۰۲۲ پسرانه با طرح جدیدبلوز بافت کره ای ۲۰۲۲ پسرانه با طرح جدید

بلوز بافت کره ای ۲۰۲۲ پسرانه با طرح جدید

ست بلوز بافتنی و پیراهن مردانه بسیار جذابست بلوز بافتنی و پیراهن مردانه بسیار جذاب

ست بلوز بافتنی و پیراهن مردانه بسیار جذاب

بافت زیپ دار مدل جدید برای آقایان اسپرت پوشبافت زیپ دار مدل جدید برای آقایان اسپرت پوش

بافت زیپ دار مدل جدید برای آقایان اسپرت پوش

.ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .postImageUrl , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:hover , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:visited , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:active { border:0!important; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:active , .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub6d11f5c462a5f788251d8f35dc4e68a:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  47 ست لباس مردانه 2019 با استایلهای جذاب برای آقایان لاکچری

لباس بافتنی ایرانی مدل ۱۴۰۱ زمستانه مردانهلباس بافتنی ایرانی مدل ۱۴۰۱ زمستانه مردانه

لباس بافتنی ایرانی مدل ۱۴۰۱ زمستانه مردانه

بافت جلوباز دکمه دار ۲۰۲۲ بسیار لاکچری برای مردان خوشتیپبافت جلوباز دکمه دار ۲۰۲۲ بسیار لاکچری برای مردان خوشتیپ

بافت جلوباز دکمه دار ۲۰۲۲ بسیار لاکچری برای مردان خوشتیپ

لباس بافتنی یقه اسکی دو رنگ پسرانه مدل ۲۰۲۲لباس بافتنی یقه اسکی دو رنگ پسرانه مدل ۲۰۲۲

لباس بافتنی یقه اسکی دو رنگ پسرانه مدل ۲۰۲۲

مدلهای بافت مردانه ارزان قیمت برای سلیقه های مختلفمدلهای بافت مردانه ارزان قیمت برای سلیقه های مختلف

مدلهای بافت مردانه ارزان قیمت برای سلیقه های مختلف

پلیور بهاری بسیار زیبای پسرانه یقه دکمه دار خوش رنگ مدل ۲۰۲۲پلیور بهاری بسیار زیبای پسرانه یقه دکمه دار خوش رنگ مدل ۲۰۲۲

پلیور بهاری بسیار زیبای پسرانه یقه دکمه دار خوش رنگ مدل ۲۰۲۲

مدلهای اینستاگرامی

لباس بافتنی جدید مردانه طرح راه راه درشت بسیار شیک ۲۰۲۲لباس بافتنی جدید مردانه طرح راه راه درشت بسیار شیک ۲۰۲۲

لباس بافتنی جدید مردانه طرح راه راه درشت بسیار شیک ۲۰۲۲

لباس بافت بسیار گرم زمستانه مردانه مدل ۲۰۲۲لباس بافت بسیار گرم زمستانه مردانه مدل ۲۰۲۲

لباس بافت بسیار گرم زمستانه مردانه مدل ۲۰۲۲

جدیدترین لباس های بافت پسرانه بسیار جذاب مدل ۲۰۲۲جدیدترین لباس های بافت پسرانه بسیار جذاب مدل ۲۰۲۲

جدیدترین لباس های بافت پسرانه بسیار جذاب مدل ۲۰۲۲

مدل سوییشرت بافتنی بسیار شیک مردانه ۲۰۲۲ برای لباس بهار و پاییزمدل سوییشرت بافتنی بسیار شیک مردانه ۲۰۲۲ برای لباس بهار و پاییز

مدل سوییشرت بافتنی بسیار شیک مردانه ۲۰۲۲ برای لباس بهار و پاییز

لباس بافت مردانه از کالکشن جدید برند ال سی وایکیکی در سال 2022لباس بافت مردانه از کالکشن جدید برند ال سی وایکیکی در سال 2022

لباس بافت مردانه از کالکشن جدید برند ال سی وایکیکی در سال ۲۰۲۲

پلیور طرح اسپرت ۲۰۲۲ بسیار زیبا برای آقایان جوانپلیور طرح اسپرت ۲۰۲۲ بسیار زیبا برای آقایان جوان

پلیور طرح اسپرت ۲۰۲۲ بسیار زیبا برای آقایان جوان

شیکترین لباس بافتنی مشکی رنگ ترک مردانه مدل ۲۰۲۲شیکترین لباس بافتنی مشکی رنگ ترک مردانه مدل ۲۰۲۲

شیکترین لباس بافتنی مشکی رنگ ترک مردانه مدل ۲۰۲۲

بافت ضخیم جلوباز زیپ دار مردانه طرح داربافت ضخیم جلوباز زیپ دار مردانه طرح دار

بافت ضخیم جلوباز زیپ دار مردانه طرح دار

لباس بافتنی پسرانه یقه گت دار ۲۰۲۲ زمستانی زاپ دارلباس بافتنی پسرانه یقه گت دار ۲۰۲۲ زمستانی زاپ دار

لباس بافتنی پسرانه یقه گت دار ۲۰۲۲ زمستانی زاپ دار

بلوز بافت ریز بهاره مخصوص آقایون شیک پسند برای مهمانی ها و مجالسبلوز بافت ریز بهاره مخصوص آقایون شیک پسند برای مهمانی ها و مجالس

بلوز بافت ریز بهاره مخصوص آقایون شیک پسند برای مهمانی ها و مجالس

مدل لباس بافتنی یقه گرد مردانه خارجی ۲۰۲۲مدل لباس بافتنی یقه گرد مردانه خارجی ۲۰۲۲

مدل لباس بافتنی یقه گرد مردانه خارجی ۲۰۲۲

بلوز بافت پسرونه جدید با رنگهای جذاب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب