۳۷ مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ جدید و خوش استایل با کپهای جذاببا بیش از ۳۷ مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ جدید و خوش استایل دخترانه و زنانه با کپهای جذاب را برای این قسمت از بخش مدل مانتو سایت دو نقطه در نظر گرفته ایم. در واقع در این مطلب شیکترین مدل های مانتو کوتاه ۱۴۰۱ را برای شما آماده کرده ایم.

مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱

در مطالب مربوط به مدل مانتو ۲۰۲۲ که پیشتر خدمتتان ارائه کردیم مدل های مختلفی از جمله مانتو اسپرت، مجلسی، جلو باز و بلند را برای شما به نمایش گذاشتیم. اینبار مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲ دخترانه و زنانه را برایتان آماده کرده ایم. مانتوهای کوتاه جدیدی که هر کدام از آنها برای فصول مختلف سال، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان در نظر گرفته شده اند.

مدل مانتوی کوتاه دخترانه

مدلهای مانتو کوتاه ۲۰۲۲ دخترانه دارای طرح های اسپرت و شیکی هستند. البته این مانتوها دارای مدل های مجلسی هم می باشند که می توان آنها را در مهمانی ها و مراسم مختلف پوشید.

مدل مانتوی کوتاه زنانه

مدل مانتوهای کوتاه زنانه ۲۰۲۲ هم دارای رنگ های متنوعی می باشند و دارای طرح های کلاسیک بسیار شیک هستند. در میان مدل های مانتو کوتاه زنانه هم می توان مدل های اسپرت و مجلسی زیبایی را مشاهده کرد.

.uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .postImageUrl , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:hover , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:visited , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:active { border:0!important; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:active , .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6 .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uc93648ab4602dc6eb8f85b9cbda149a6:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  40 مدل شنل 2019-98 دخترانه و زنانه جدید مجلسی و اسپرت جذاب

مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲ اینستاگرام

همانند دیگر مدلهای مانتو اینستاگرام در سال ۲۰۲۲ ، جدیدترین مدل های مانتو کوتاه دخترانه و زنانه نیز یافت می شود. در این قسمت سعی کردیم برای شما عزیزان شیکترین مدل مانتوهای کوتاه ۲۰۲۲ اینستاگرام را جمع آوری کنیم تا بدون اینکه مجبور شوید وقت خود را صرف جستجو در اینستاگرام برای یافتن مدل مانتو کوتاه مورد نظر خود کنید براحتی با مشاهده این مدل ها انتخاب خود را از میان آنها انجام دهید.

در ادامه توجه شما را به جدیدترین انواع مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲۱۴۰۱ دخترانه و زنانه جلب می نماییم.

مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه رنگ سال ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه رنگ سال ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه رنگ سال ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو کوتاه جدید دخترانهمدل مانتو کوتاه جدید دخترانه

مدل مانتو کوتاه جدید دخترانه

مدل مانتو کوتاه زنانه ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو مشکی کوتاه دخترانه ۲۰۲۲مدل مانتو مشکی کوتاه دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو مشکی کوتاه دخترانه ۲۰۲۲

مانتو کوتاه جلو باز مدل ۱۴۰۱مانتو کوتاه جلو باز مدل ۱۴۰۱

مانتو کوتاه جلو باز مدل جدید

مدل مانتو کوتاه تابستانی ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه تابستانی ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه تابستانی ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه با شلوار گشاد ۱۴۰۱مدل مانتو کوتاه با شلوار گشاد ۱۴۰۱

مدل مانتو کوتاه با شلوار گشاد ۱۴۰۱

مدل مانتو مجلسی ۲۰۲۲ کوتاه دخترانهمدل مانتو مجلسی ۲۰۲۲ کوتاه دخترانه

مدل مانتو مجلسی ۲۰۲۲ کوتاه دخترانه

مدل جدید مانتوی گلدار کوتاه ۱۴۰۱مدل جدید مانتوی گلدار کوتاه ۱۴۰۱

مدل جدید مانتوی گلدار کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو کتی کوتاه ۲۰۲۲ زنانهمدل مانتو کتی کوتاه ۲۰۲۲ زنانه

مدل مانتو کتی جدید کوتاه زنانه

مدل مانتو کوتاه اسپرت ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه اسپرت ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه اسپرت ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زنانه مجلسی ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه زنانه مجلسی ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زنانه مجلسی ۲۰۲۲

مدل مانتو جلو کوتاه پشت بلند زنانه ۲۰۲۲مدل مانتو جلو کوتاه پشت بلند زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو جلو کوتاه پشت بلند زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زمستانی ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه زمستانی ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زمستانی ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه شیک ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه اینستاگرام ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه اینستاگرام ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه اینستاگرام ۲۰۲۲

.u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .postImageUrl , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:hover , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:visited , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:active { border:0!important; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:active , .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u5df6041e282533ecff756a7e93452e6c:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۲ مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ - ۲۰۲۲ جدید فوق العاده شیک و با کلاس

مدل مانتو کوتاه ۱۴۰۱

مانتو لی کوتاه دخترانه ۱۴۰۱مانتو لی کوتاه دخترانه ۱۴۰۱

مانتو لی کوتاه دخترانه ۱۴۰۱

مدل های جدید مانتو کوتاه طرح دار جدیدمدل های جدید مانتو کوتاه طرح دار جدید

مدل های جدید مانتو کوتاه طرح دار

مدل مانتو دخترانه کوتاه لاکچری ۲۰۲۲مدل مانتو دخترانه کوتاه لاکچری ۲۰۲۲

مدل مانتو دخترانه کوتاه لاکچری ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲ اینستامدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲ اینستا

مدل مانتو کوتاه ۲۰۲۲ اینستا

مانتو کوتاه زنانه رنگ بنفش ۱۴۰۱مانتو کوتاه زنانه رنگ بنفش ۱۴۰۱

مانتو کوتاه زنانه رنگ بنفش ۱۴۰۱

مانتو کوتاه مدل پانچ ۲۰۲۲مانتو کوتاه مدل پانچ ۲۰۲۲

مانتو کوتاه مدل پانچ ۲۰۲۲

مدل مانتو جین کوتاه دخترانه ۲۰۲۲مدل مانتو جین کوتاه دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو جین کوتاه دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زنانه ترک ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه زنانه ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه زنانه ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو سفید رنگ کوتاه جلو باز ۲۰۲۲ زمستانیمدل مانتو سفید رنگ کوتاه جلو باز ۲۰۲۲ زمستانی

مدل مانتو سفید رنگ کوتاه جلو باز ۲۰۲۲ زمستانی

مدل مانتو گلدار ۲۰۲۲ بسیار شیک دخترانهمدل مانتو گلدار ۲۰۲۲ بسیار شیک دخترانه

مدل مانتو گلدار کوتاه ۲۰۲۲ بسیار شیک دخترانه

مدل مانتو کوتاه دخترانه کره ایمدل مانتو کوتاه دخترانه کره ای

مدل مانتو کوتاه دخترانه کره ای ۲۰۲۲

مانتو کوتاه جدید مدل چهارخونه ۲۰۲۲مانتو کوتاه جدید مدل چهارخونه ۲۰۲۲

مانتو کوتاه جدید مدل چهارخونه ۲۰۲۲

مدل مانتو طرح پلنگی کوتاه ۱۴۰۱مدل مانتو طرح پلنگی کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو طرح پلنگی کوتاه ۱۴۰۱

مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۲۰۲۲مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۲۰۲۲

مدل مانتو دانشجویی کوتاه ۲۰۲۲

مانتو کوتاه مجلسی آستین گشاد ۲۰۲۲مانتو کوتاه مجلسی آستین گشاد ۲۰۲۲

مانتو کوتاه مجلسی آستین گشاد ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه شیک مخمل ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه شیک مخمل ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه شیک مخمل ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه جدید دخترانه ۲۰۲۲مدل مانتو کوتاه جدید دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه جدید دخترانه ۲۰۲۲

مانتو کوتاه دو رنگ بسیار زیبای ۲۰۲۲مانتو کوتاه دو رنگ بسیار زیبای ۲۰۲۲

مانتو کوتاه دو رنگ بسیار زیبای ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه کتی ۲۰۲۲ دخترانه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب