رابطه صدف طاهریان و پویان مختاری + عکس مشترک نامناسب اینستاگرامیرابطه بین صدف طاهریان و پویان مختاری با انتشار عکسی مشترک و نامناسب در داخل پیج شان علنی شد. هر چند توضیحات زیادی در قسمت کپشن پست اینستاگرامی شان داده نشده و هر دو عبارتی انگلیسی با عنوان “welcome baby” به معنی خوش اومدی بچه رو برای توضیح این پست درج کردند.

رل جدید صدف طاهریانرل جدید صدف طاهریان

رل جدید صدف طاهریان

ازدواج پویان مختاری با صدف طاهریان

هر چند که با انتشار این عکس به صورت مشترک هر دو نفر به نوعی این رابطه رو تایید کردند اما سوالی که ذهن کاربران و دنبال کنندگان اونها رو به خودش جلب کرده این هستش که این رل زدن در حد یک رابطه دوستی هستش یا منجر به ازدواج خواهد شد و یا …؟

ازدواج مجدد پویان مختاریازدواج مجدد پویان مختاری

ازدواج مجدد پویان مختاری

رابطه نمایشی یا واقعی صدف و پویان

طبق اخبار و اطلاعاتی که تا به این لحظه از خود این دو نفر پخش شده چیزی در این زمینه مشخص نشده و باید منتظر موند و دید آیا مثل بسیاری دیگه از رابطه های نمایشی که امروزه بسیاری از چهره های معروف برای مطرح کردن بیشتر خودشون ازش استفاده می کنند این رابطه هم برای بازیچه قرار دادن افکار عمومی اعلام شده یا نیت دیگه ای پشت این ماجرا وجود داره.

.u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .postImageUrl , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:hover , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:visited , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:active { border:0!important; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:active , .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1 .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u6ba764d7157415dec9ec115c57b9bcb1:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  بیوگرافی الهام طهموری (بازیگر) بهمراه عکس ها و پیج اینستاگرام

ازدواج صدف طاهریان با پویان مختاریازدواج صدف طاهریان با پویان مختاری

ازدواج صدف طاهریان با پویان مختاری

عکس مشکوک پویان مختاری و ریحانه پارسا

چند وقت پیش هم عکسی در پیج شخصی پویان مختاری منتشر شد که ریحانه پارسا بازیگر سابق سینما و تلویزیون ایران که درحال حاضر به ترکیه مهاجرت کرده و کشف حجاب کرده است در کنار او دیده می شد و گمانه زنی هایی در مورد رابطه این دو با هم ایجاد شد.

رابطه پویان مختاری با ریحانه پارسارابطه پویان مختاری با ریحانه پارسا

رابطه پویان مختاری با ریحانه پارسا

عکس نامناسب پویان و صدف طاهریان

متاسفانه به دلیل نامناسب بودن ظاهر این عکس از گذاشتن آن در این مطلب معذوریم. حال باید دید واکنش این دو نفر به نظرات مختلفی که در مورد رابطه شان با هم وجود دارد چیست و سناریویی را برای ادامه این رابطه در نظر گرفته اند. ناگفته نماند که در زمان درج این مطلب میزان جستجوی در مورد رابطه صدف طاهریان و پویان مختاری بسیار زیاد شده و به همین دلیل است که بسیاری از افراد تصور می کنند چنین رابطه هایی فقط برای مطرح کردن اسم اینگونه اشخاص است.

منابع:

اینستاگرام

به این مطلب امتیاز دهید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب