یک سارق در یکی از کشورها در حال فرار از دست پلیس بود که با کمک یک شهروند دستگیر شد.

یک شهروند در خیابان مشغول حرکت بود که متوجه فرار سارقی از دست پلیس شد. او به کمک نیروهای پلیس رفت و مانع فرار سارق شد. نیروهای پلیس نیز به سرعت سارق را دستگیر کردند.