یک قطعه دلنشین و گوش نواز با پیانو را ببینید و بشنوید.