طی اغتشاشات امشب در بوکان دو نیروی حافظ امنیت به دست اغتشاشگران تروریست به شهادت رسیدند.

یک منبع آگاه در ارومیه از شهادت دونیروی حافظ امنیت در بوکان خبر داد.
این نیروهای حافظ امنیت در درگیری با اغتشاشگران مسلح در اغتشاشات امروز بوکان به شهادت رسیدند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.