قطعه “ورگرد بیو پیشوم (برگرد بیا پیشم)”

شاعر: حسین بهرنگ

خواننده: علی صدیقی راد