عود به انگلیسی، حالت های مختلف و روش استفاده در جملهاگر منظورتان عود کردن بیماری یا … است به انگلیسی می شود relapse یا recurrence (یعنی بدتر شدن بیماری یا …). اگر منظورتان عود یا همان ساز موسیقی ست به انگلیسی می شود lute (عود زن یا عود نواز هم می شود lutist). اما اگر عود که در ایام عید و … از آن برای خوشبو کردن منزل استفاده می کنیم، انگلیسی ش می شود incense .در این مطلب ما عود درزبان انگلیسی و همه معانی آن را توضیح می دهیم.

تعاریف مختلف عود (recurrence) به معنی شروع مجدد

A new occurrence of something that happened or appeared before   روی دادن مجدد چیزی که قبلا اتفاق افتاده یا ظاهر شده استA repeated occurrence   یک واقعه تکراریعبارات مربوط به تحصیل و دانشگاهعبارات مربوط به عروسی و جشن

مثال ها در جمله

Scientists are working to lower the disease’s rate of recurrence.   دانشمندان دارند برای کاهش میزان عود کردنِ این بیماری تلاش می کنندLong-term drug therapy is associated with frequent recurrences and adverse effects, however.   با این وجود، درمان طولانی مدت دارویی با عود کردنِ مکرر و عوارض نامطلوب بیماری همراه استThe hypoallergenic diet is restored until the itching and scratching again disappear, following which potential allergens from the original diet are restored sequentially, one by one, into the dog’s meals and the owner looks for indications of the allergy ‘s recurrence.   رژیم غذایی هیپوالرژنی دوباره از سر گرفته می شود تا خارش و خراش ناپدید شود، به دنبال آن مواد آلرژی زا از رژیم غذایی اصلی یکی یکی و پشت سر هم در وعده های غذایی سگ جای داده می شوند و صاحب آن به دنبال نشانه هایی از برگشت آلرژی استAs a familiar shape its exact meaning may have been lost to some of the craftsmen who used it; however, its recurrence on a whole group of gravestones in Davidson County, North Carolina, suggests an association there with hope, rebirth, and the cycle of life and death.   به عنوان یک شکل شناخته شده؛ معنی دقیق آن ممکن است برای برخی از صنعتگران که از آن استفاده می شود مبهم باشد، با این حال، تکرار آن بر روی گروه کاملی از سنگ های قبر در شهرستان دیویدسون، کارولینای شمالی، نشان می دهد که ارتباطی با امید، تولد دوباره، و چرخه زندگی و مرگ وجود دارداصطلاحات مربوط به آرایشگاهاصطلاحات مربوط به غذا و آشپزی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب