شماره قطعی برق جم بوشهر تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر جم شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر جم : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب