شماره قطعی برق کلمه بوشهر تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر کلمه شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر کلمه : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب