کتاب عربی نهم

کتاب عربی نهم. . . . . . . . . . . . .

 رویكرد برنامه درسی عربی پرورش مهارت‌های زبانی برای تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی است. شيوه کتاب متن‌محوری است. انتظار می‌رود دانش‌آموز بتواند در پايان سال تحصيلی نهم متون و عبارات ساده عربی را در حد ساختار خوانده‌شده، درست بخواند و معنای آن‌ها را بفهمد. در اين کتاب 229 واژۀ جديد به کار رفته؛ اما بخش بسیاری از 573 واژه عربی هفتم و هشتم نيز در آن تکرار شده است؛ پس در حقيقت هدف سه کتاب عربی دورۀ اول متوسطه، آموزش حدود 800 واژه پربسامد زبان عربی است.

 

دانلود کتاب عربی نهم

سایر کتاب‌های درسی نهم

 

کتاب عربی نهمویژگی‌های کتاب عربی نهم

در نگارش کتاب به تجربيات موفق کتاب‌های عربی پیشین و کتاب‌های آموزش زبان ساير کشورها توجه شده است. کلمات به کار رفته در اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته‌اند. تصاوير، عبارات، متون و تـمرين‌های کتاب افزون بر آموزش زبان عربی، به ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز توجه دارند. کتاب عربی پايه نهم در 10 درس تنظیم شده است و هر درس در دو جلسۀ آموزشی تدريس می‌شود. اين کتاب همچون دو کتاب عربی پايۀ هفتم و هشتم متن‌محور است و بر ترجمه، درک و فهم و واژه‌شناسی تأکيد می‌شود. ساختار آموزشی کتاب، افزون بر يادآوری مفاهيم دو کتاب پيشين، فعل‌های امر و نهی، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن و ريشۀ کلمات و ساعت‌خوانی است.

لیست بهترین کتاب‌‌های کمک‌درسی نهم

کتاب‌های کمک‌درسی تیزهوشان نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب