شماره قطعی برق آبدان بوشهر تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر آبدان شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر آبدان : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب