شماره قطعی برق گندمان چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر گندمان شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر گندمان : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب